simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܡܨܐ ܩܛܝܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܓܝܪ ܓܒܝܐ ܠܗ ܕܩܛܝܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܟܠ ܐܬܬ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܐ ܠܥܡܕܐ ܕܬܫܝܓ ܨܐܘܬܗ̇ ܕܡܚܘܬܢ ܚ 13ܚܝܠ
Eph:madNativ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܕܠܥܒܝܕܐ̈ ܣܓܕܢܢ ܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܥܒܝܕܐ ܕܒܥܝܕܢ ܟܠ ܘܟܢܫܗ̇ ܠܘܬܗ ܠܣܓܕܬܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܡܢ ܟܠ ܐܣܬܓܕ ܝ 16ܝܕܥ̇
Eph:madNativ ܦܘܡܝܢ̈ ³⁹ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܕܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܛܘܒܝܟܘܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܟܠ ܠܒܪ ³⁷ܚܘܪܝܢ̈ ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܐܝܟ ³⁸ ]ܢܚܬܝܟܘܢ̈ X 1ܡܢ
Eph:madNativ ܦܘܡܝܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܕܬܚܬܝܐ̈ ܘܕܥܠܝܐ̈ X⁴ ܥܝܪܐ̈ ܟܪܘܒܐ̈ ܟܠ ܠܟܗܢܐ ܕܠܐ̣ܝ ܒܥܡܕܐ ܢܐܬܐ ܟܠܝܠܐ ܒܟܐܢܘܬܐ 20ܡܢ
Eph:madNativ ܕܐܥܡܕ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܚܕ ܗܘ ܫܟ̣ܢܬ ܪܘܚܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܦܪܚܬ ܢܚܬܬ ܟܠ ܥܠ ܚܕ ܗܫܐ ܕܝܢ ܢܚܬܬ ܘܫ̣ܪܬ ܥܠ ܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܡܝܐ̈ 2ܡܢ
Eph:madNativ ܥܡ̇ܕ ܗܘܐ ܐܝܢܘ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܢܥܡܕ ܐܬܬ ܓܝܪ ܛܝܒܘܬܐ ܠܥܡܕܐ ܟܠ ܙ 12ܙܕܩܐ ܒܐܪܥܐ ³¹ܡ̣ܠܝ ³²ܘܐܬܥܠܝ ܐܢ ܕܝܢ ³³ܡܕܟܐ
Eph:madNativ ܪܥܝܢܝܢ̈ 14ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܘܟܟܐ X ³²ܕܠܐ ܟܠ ܒܓܡܝܪܘܬܗ̇ ܬܠܝܢ ܚܘܫܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܝܫܘܥ ܗܐ ³¹ܡܬܡܙܓܝܢ
Eph:madNativ ܡܡ̇ܠܟ ܕܒܦܘܡܗXܝ . ܕܒܦܘܡXܝ XXX--ܕܐܦ ܗ̣ܘܠܫܡܫXܝXܝ ܟܠ ܠܫܦܠܐ ܒܛܘ ܢ̇ܚܬ ܠܪܘܡܐ ܒܩܝܛܐ ܒܕܘܡܝXܟ ܣ̇ܠܩ X ³⁵ܘܥܠ
Eph:madNativ ܫ̣ܪܐ ܒܗ 14ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܫܘܛܝܗ̇ ³⁸ܠܣܢܝܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܪܡܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܕ ܒܣܝܐ ܗܝ ܚܙܬܗ ܪܒܐ ܗܝ ܛܒ ܒܨܬܗ ܕܪܡ ³⁷ܡܢ
Eph:madNativ ܥܘ̣ܠܝܢ̈ ܢܬܒܪܟܘܢ X5ܐܣܝܪܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܒܟ ܢܦܩܘܢ X ³ܐܦ ܟܠ ܘܬܪܕܘܦ ܡܢܗܘܢ ]ܚܫܘܟܗܘܢ ܥܘ̣ܠܐ ³⁷ܣܒܐ ܕܕܢܚ̣ ܒܝ ³⁸ܒܟ
Eph:madNativ ¹³ ܢܦܫܟ ܫ̇ܕܝܬ ܠܟܠ ܕܦܓ̣ܥ ܒܟ ܗܐ ܓ̇ܚܟ ܐܢܬ ܠܟܘܠ ܡ̇ܢ ܟܠ ܟܦܢ ܩܕܡܝܟ ¹¹ܚܝܠܐ ܟܣ̣ܝܐ 12ܡܐ ܚܨܝܦ ܐܢܬ ܥܘ̣ܠܐ ¹²ܕܥܠ
Eph:madNativ ܡ̣ܙܓ ¹⁴ܪܟܟܘܗܝ ¹⁵ܪܚܡܐ̈ ܒܡܝܐ̈ ܘܒܝܕ ܡܫܚܐ ܕܬܫܟܚ ܟܠ ܘܣܪܦܐ̈ ܬܘܒ ܡܛܫܝܢ ¹²ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܥܘܙܐ ܗܘ ¹³ܙ̇ܟܐ
Eph:madNativ ܗܒܒܐ ܩܕܝܫܐ XX ܢܚ̣ܬ ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ ܫܘܚ ܘܣ̣ܠܩ ܟܠ ܘܗܒܒܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܠܗ X ¹⁴ܡܘܥܐ
Eph:madNativ X²¹ ܟܕ ܐܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܥܠ ܒܣܪܗ ܫܟܪܬܗ ܣܡܝܬܐ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܟܠ ܬܡܝܢܝܐ ܐܝܟ ܥܘ̣ܠܐ X²¹ ܠܓܙܘܪܬܐ ܐܬܐ ܗܘܐ X ¹⁹ܓܙܪ
Eph:madNativ ܒܪܝܬܐ̈ 1X7ܐܚܫܟ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܘܐܙܝܥ ܐܪܥܐ ܨ̇ܪܝ ܗܘܐ ܟܠ ܗܘܐ XXX ܚܙܝ ܓܝܪ ܕܟܘܠܗ ܒܩܝܣܐ ܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܐܙܝܥ
Eph:madNativ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܟܝܠܐ ⁵⁸ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܗܟܢ ܐܪܓܫ ܟܠ 199ܥܝܪܐ ܐܝܟ ܥܝܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ
Eph:madNativ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܥܠ ܒܘܣܡܟ ܕܕܠܐ ܡܠܚܟ ܦܟܝܗܢ̈ ܐܢܝܢ ܟܠ ܘܚܡܫܝܢ ܙܡܝܪܢ̈ ܕܙܡ̣ܪ ܒܟ ܐܬܡ̇ܕܟ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܢܘܢ
Eph:madNativ 177ܨܪ ܗܘܐ ܠܩܢܘܡܗ ܨܠܡܐ ܒܟܪܣܐ ܘܨܪ ܗܘܐ ܒܟܠ ܟܪܣܢ̈ ܟܠ ܟܠ ܟܝܬ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܪܦܝ
Eph:madNativ ܚܘܒܝܢ̈ ܕܕܢܝܢܐ ܥܠ : X ܝ . Xܕܝܠܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܬܠܬ ܕܠܠܝܐ ܟܠ ³ ܐ 1ܐܕܡ ܚ̣ܛܐ ܘܩ̣ܢܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܠܡܐ ܒܛܘܦܣܗ
Eph:madNativ ܫܘܒܚܐ ܠܟܠܟ ܡܢ ܟܠܢ --ܫܘܒܢܝܐ ܠܟ ܘܠܫܠܘܚXܝ . XXX XX-- ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܚܢܝܛܐ ܚܝܐ̈ ܒܡܘܬܟ ܢܬܬܓܪ X² ܐܘܕܐ ⁵³ܠܟܠܟ ܒܡܠܐ