simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܕܡܚܘܬܢ ܚ 13ܚܝܠ ܟܠ ܡܨܐ ܩܛܝܪܗ ܕܐܠܗܐ
Eph:madNativ ܐܣܬܓܕ ܝ 16ܝܕܥ̇ ܟܠ ܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܕܠܥܒܝܕܐ̈
Eph:madNativ ]ܢܚܬܝܟܘܢ̈ X 1ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ³⁹ܛܘܒܝܟܘܢ̈ ܕܒܟܠ
Eph:madNativ ܟܠܝܠܐ ܒܟܐܢܘܬܐ 20ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܕܬܚܬܝܐ̈
Eph:madNativ ܡܢ ܡܝܐ̈ 2ܡܢ ܟܠ ܕܐܥܡܕ ܝܘܚܢܢ ܥܠ
Eph:madNativ ܐܢ ܕܝܢ ³³ܡܕܟܐ ܟܠ ܥܡ̇ܕ ܗܘܐ ܐܝܢܘ
Eph:madNativ ܕܒܝܫܘܥ ܗܐ ³¹ܡܬܡܙܓܝܢ ܟܠ ܪܥܝܢܝܢ̈ 14ܪܒ ܡܢ
Eph:madNativ ܣ̇ܠܩ X ³⁵ܘܥܠ ܟܠ ܡܡ̇ܠܟ ܕܒܦܘܡܗXܝ .
Eph:madNativ ܒܨܬܗ ܕܪܡ ³⁷ܡܢ ܟܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ 14ܡܢ̣ܘ
Eph:madNativ ܕܕܢܚ̣ ܒܝ ³⁸ܒܟ ܟܠ ܥܘ̣ܠܝܢ̈ ܢܬܒܪܟܘܢ X5ܐܣܝܪܝܗ̇̈
Eph:madNativ ܐܢܬ ܥܘ̣ܠܐ ¹²ܕܥܠ ܟܠ ¹³ ܢܦܫܟ ܫ̇ܕܝܬ
Eph:madNativ ܕܥܘܙܐ ܗܘ ¹³ܙ̇ܟܐ ܟܠ ܡ̣ܙܓ ¹⁴ܪܟܟܘܗܝ ¹⁵ܪܚܡܐ̈
Eph:madNativ ܟܠܗ X ¹⁴ܡܘܥܐ ܟܠ ܗܒܒܐ ܩܕܝܫܐ XX
Eph:madNativ ܗܘܐ X ¹⁹ܓܙܪ ܟܠ X²¹ ܟܕ ܐܬܗ
Eph:madNativ ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܐܙܝܥ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 1X7ܐܚܫܟ ܓܝܪ
Eph:madNativ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ ܟܠ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ
Eph:madNativ ܐܬܡ̇ܕܟ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܟܠ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܥܠ
Eph:madNativ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܪܦܝ ܟܠ 177ܨܪ ܗܘܐ ܠܩܢܘܡܗ
Eph:madNativ ܐܦ ܥܠܡܐ ܒܛܘܦܣܗ ܟܠ ܚܘܒܝܢ̈ ܕܕܢܝܢܐ ܥܠ
Eph:madNativ ܐܘܕܐ ⁵³ܠܟܠܟ ܒܡܠܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܠܟܠܟ ܡܢ