simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܝܘܡܗ
Eph:madNativ X ܝܘܡܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܗ ܢܦ̣ܩ
Eph:madNativ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ ܟܠ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ
Eph:madNativ XXXXX -- ܣܓܕܬܝ ܟܠ ܕܠܟܠ ܡܝܢܐ 14ܒܫܢܬܐ
Eph:madNativ ܐܦ ܥܠܡܐ ܒܛܘܦܣܗ ܟܠ ܚܘܒܝܢ̈ ܕܕܢܝܢܐ ܥܠ
Eph:madNativ ܛܝܒܘܬܐ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 3ܚܬܢܐ̈ ܒܥܕܝܢ ܐܨܛܒ̇ܬܘ
Eph:madNativ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ ܟܠ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ
Eph:madNativ ܩܕܝܫܐܝܬ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 7ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܫܐ
Eph:madNativ 6ܐܬ̣ܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ ܟܠ ¹⁵ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ
Eph:madNativ ܕܐܢܐ ܒܛܢܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܝܪܒ ³⁵ܒܗ ܐܘܪܒܢܝ
Eph:madNativ ܕܢܥܡܕ X ܡܕܟܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ ܡܝܐ̈
Eph:madNativ ²⁸ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܟܠ ܫܪܒܝܢ̈ ܒܫܡܐ ܕܨܘܒܥܗ
Eph:madNativ ܗܘ ⁶⁵ܓܝܪ ܬܠ̣ܝܢ ܟܠ ܡܢܝܢܝܢ̈ ܒܕܓܘܢ ܓܡܪܘܟܝ
Eph:madNativ ܫܦܥܐ̈ ܝܠܕܬ ܬܘ ܟܠ ܕܨܗܝܢ ܬܘ ܐܬܒܣܡܘ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܠ ܘܠܡܪܐ ܟܠ ܐܘܕܐ ܒܟܘܠ ܝܘܡ
Eph:madNativ ܡܛܠ ܝܠܕܟ ܡܚܐ ܟܠ ܕܡ̇ܠܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ
Eph:madNativ ܫܕܪ ܗܘܐ ܒܡܣܩܗ ܟܠ ܠܫܢ ܢܙܕܗܪ ܕܒܨܬܢ
Eph:madNativ ܬܘܕܝ ܠܕܢܚܟ ܡܦܨܚ ܟܠ ¹0⁴ܕܒܓܠܝܢܗ ¹⁰⁵ܢܗܪܘẌ ܫܠܡ̣ܬ
Eph:madNativ ܡܦܩܟ ܒܪܝܟܐ ܡܢ ܟܠ ܣܓܕܬܟ ܪ 37ܪܒܐ
Eph:madNativ ܐܢܘܢ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 5ܒܐܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ