simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܩܛܘܠܐ̈ ܐܣܝܐ ܕܐܣܝ ܟܠ 10ܒܫܪܫܐ ⁷ܒܣܝܡܐ ⁸ܐܬܝܒܠ
Eph:madFaith ܢܫܬܘܩ ܐܝܟ ܡܠܦ ܟܠ 14ܘܠܐ ܠܐܪܥܐ ²ܟܠܗ̇
Eph:madFaith ² ܫܘܒܚܐ ܠܦܪܥ ܟܠ 15ܢܝܪܟ ܡܪܝ ܪܚܡ
Eph:madFaith ܡܪܥܝܬܐ ܫܘܒܚܐ ܠܪܥܐ ܟܠ 16ܠܡܐܢܟ ܚܐܪ ܠܗ
Eph:madFaith ܠܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬ ܡܢ ܟܠ 1ܪܓܫܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܗܐ
Eph:madFaith ܠܫܪܪܐ ܕܦܬܐ ܡܢ ܟܠ 37 ¹⁵ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ
Eph:madFaith ܒܗ̇ ܪܙܐ ܡܩܕܫ ܟܠ 3ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ
Eph:madFaith ⁶ܘܫܝܛܐ ܕܬܒܨܐ ܠܝܕܥ ܟܠ 4ܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟܢܐ
Eph:madFaith ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ ܟܠ 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ
Eph:madFaith ܥܠ ܚܕ ܡܪܐ ܟܠ 5ܡܣܐܬܟ ²¹ܪܥܝܐ ܕܙܥܘܪܐ
Eph:madFaith ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ ܟܠ 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ ܐܢܬ
Eph:madFaith X ܒܚܝܠܗ ܩܐܡ ܟܠ 9ܡܪܐ ܪܟܢ ܘܢܚܬ
Eph:madFaith ܘܐܡܠܟ ܒܟܠ ܥܠ ܟܠ ]ܝܕ ¹[ܒܪ ܩܠܗ
Eph:madFaith ܚܬܡܗ ܐܝܟ ܬܒܥ ܟܠ ]ܫܠܡX[ ¹ܩܢܐ ܓܝܣܐ
Eph:madFaith ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠ ]ܫܠܡ²[ ¹[X ]ܒܪ
Eph:madFaith ܟܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܟܠ ]ܫܠܡ¹[ ܒܪ ܩܠܗ
Eph:madFaith ܡܠܐ̈ ܦܪܝܣܬܝ ܥܠ ܟܠ ]ܫܠܡ⁴[ ]ܗ ¹[ܒܪ
Eph:madFaith X -- ³ܩܐܡ ܟܠ X -- ²ܕܢXܕ
Eph:madFaith ܟܠ ܕܐܬܬ ܨܝܕ ܟܠ X 14ܒܗܕܐ ܥܕܝܠܝܢ̈
Eph:madFaith X ܫܘܒܚܐ ܠܡܥܬܪ ܟܠ X 14ܙܝܢܟ ܡܪܝ