simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith 10ܒܫܪܫܐ ⁷ܒܣܝܡܐ ⁸ܐܬܝܒܠ ܒܪ ܕܘܝܕ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܨܗ ܆ ܝܬܐ ܟܠ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܪܝܪܐ̈ ܦܐܪܐ ܚܠܝܐ ܘܡܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܐܣܝܐ ܕܐܣܝ
Eph:madFaith 14ܘܠܐ ܠܐܪܥܐ ²ܟܠܗ̇ ܝܗܒ ܠܢ ³ ܠܡܗܠܟܘ ⁴ܐܠܐ ܒܟܝܠܐ ܘܐܦX ܟܠ ܓܒܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܢܕܪܘܫ ܘܟܠܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܢܫܬܘܩ ܐܝܟ ܡܠܦ
Eph:madFaith 15ܢܝܪܟ ܡܪܝ ܪܚܡ ܕܢܟܒܫ ܠܡܪܝܕܐ̈ ܚܘܛܪܟ ܡܪܝ ³ܚܕܐ ܟܠ ܒܦܘܡܐ ܦܬܝܚܐ ܘܐܦܝܢ̈ ¹ܓܠܝܢ ܐܓܪܐ ܢܬܒܥ ² ܫܘܒܚܐ ܠܦܪܥ
Eph:madFaith 16ܠܡܐܢܟ ܚܐܪ ܠܗ ܠܐܠܦܢ ܕܬܡܢܥX ܪܘܚܟ ܕܒܪ ܠܗ ܒܚܘܒܐ ܟܠ ܢܟܢܘܫ ⁴ܥܪܒܐ̈ ܪܕܝܦܐ̈ XX ܠܓܘ ܡܪܥܝܬܐ ܫܘܒܚܐ ܠܪܥܐ
Eph:madFaith 1ܪܓܫܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܗܐ ܒܛܝܠܝܢ ܨܝܕ ܐܪܙܝܗܘܢ̈ ܕܬܠܝܬܝܐ̈ ܟܠ ܓܘܫܡܟ ܐܠܘ ܪܓܫܐ̈ ܗܘ ܠܐ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬ ܡܢ
Eph:madFaith 37 ¹⁵ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ ܚܠܦ ܡܕܡ ܡܕܡ ܒܥܝܢ ¹ ܗܐ ܠܐܝܢ ܟܠ ¹ܠܗ ܐܝܟ ܙܗܪܝܪܐ ܗܐ ܠܐܝܢ ¹ܕܢܡܘܫܘܢܝܗܝ ܠܫܪܪܐ ܕܦܬܐ ܡܢ
Eph:madFaith 3ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܡܐ ܛܥܝܬܐ ܗ̣ܝ X ܢܥܬܕ ܢܦܫܢ ܟܠ ܘܐܦ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐX ܩܕܫܬܗ̇X ܘܐܦ ⁸ܨܪܬ ܒܗ̇ ܪܙܐ ܡܩܕܫ
Eph:madFaith 4ܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܨܪܬܝܗܝ ܒܓܘ ܬܪܥܝܬܟ ܠܗ̇ܘ ܝܠܕܐ ܕܣܓܝ ܟܠ ܘܠܝܕܥܬܢ ܢܕܥ ܕܟܡܐ XX ܙܥܘܪܐ ⁶ܘܫܝܛܐ ܕܬܒܨܐ ܠܝܕܥ
Eph:madFaith 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ X ¹ܟܣܐ ܒܫܦܠܗ ܢܨܚܢܗ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܟܠ ܗܘܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܐܪܥܐ ܐܒܐ ܡܝܘܬܐ ܟܕ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ
Eph:madFaith 5ܡܣܐܬܟ ²¹ܪܥܝܐ ܕܙܥܘܪܐ ܕܩܠܝܠܢ ²² X ܝX ܐܦ ²³ܡܨܥܝܐ̈ ܟܠ X ¹⁸ܝ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ¹Xܫܘܝܢ ܐܢܝܢ ²⁰ ܒܕܠܐ ܦܠܝܓܢ ܥܠ ܚܕ ܡܪܐ
Eph:madFaith 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ ܐܢܬ ܐܫܬܥܐ ܠܢ ܕܟܒܪ ³ܕܡܐ ܐܦ ܪܘܥܡܟ ܡܢܘ ܟܠ ܠܥܒܕܘܬܟ ܐܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܐ ܬܣܝܡ ܢܝܪܟ ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ
Eph:madFaith 9ܡܪܐ ܪܟܢ ܘܢܚܬ ܘܠܥܒܕܐ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܒܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܠ X ܗܘ ܕܛܥܝܢ ܒܬܪܝܢ̈ ܓܦܝܢ̈ ܠܟܠ ܦܪܚܬܐ X ܒܚܝܠܗ ܩܐܡ
Eph:madFaith ]ܝܕ ¹[ܒܪ ܩܠܗ ܡ 1ܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܟܢܬܢ ܫܕܠ ܟܕܢܢ ܕܢܦܠܘܚ ܟܠ ܢܚܒܘܫ ܒܥܘܡܩܐ ܢܚܬ ܘܙܟܐ ܒܪܘܡܐ ܣܠܩ ܘܫܪܐ ܘܐܡܠܟ ܒܟܠ ܥܠ
Eph:madFaith ]ܫܠܡX[ ¹ܩܢܐ ܓܝܣܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܩܢܬܗ ܘܐܥܠܬ ܣܡܬܗ ܒܓܘ ܟܠ ܘܐܩܠܝܕܝܗܘܢ̈ ³ܡܪܓܢܝܬܟܝ ܪܡܐ ⁴ܗܘ ܚܬܡܗ ܐܝܟ ܬܒܥ
Eph:madFaith ]ܫܠܡ²[ ¹[X ]ܒܪ ܩܠܗ ܡ 1ܡ̣ܢܘ ܡܨܐ ܕܢܦܪܘܥ ܕܐܪܟܢܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܢܬܐܒܠ ܕܐܡܪܚܢܢ ܥܠ ܒܪܗ ܕܒܪܘܝܢ ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:madFaith ]ܫܠܡ¹[ ܒܪ ܩܠܗ 1ܡܢܘ ܚܙܐ ܡܡܬܘܡ ܢܥܒܐ ܕܐܙܕܘܓ ܐܘ ܠܗ ܟܠ ܦܪܝܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܕܡܝܢ ܟܡܐ ܟܝܬ ܦܪܝܫ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ]ܫܠܡ⁴[ ]ܗ ¹[ܒܪ ܩܠܗ 1ܐܘ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܓܢ ܣܠܩܬ ܥܡ ܥܡܘܕܐ ܟܠ ܐܝܟ ܙܟܘܬܐ ܐܢܬܝ ܥܠ ܐܕܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܠܐ̈ ܦܪܝܣܬܝ ܥܠ
Eph:madFaith X -- ²ܕܢXܕ X ¹ XXXX -- ¹¹ܟܝ . Xܢܝ X -- ⁸ X -- ⁹ XX - ¹0ܠܪܒ ܟܠ ܠܚܐܪܘܬܐ X X -- X ܩܫܝܐ XXXX -- ⁴ܘܡXܟܘܠܬܐ X -- ³ܩܐܡ
Eph:madFaith X 14ܒܗܕܐ ܥܕܝܠܝܢ̈ ܐܦ ܒܨܘܝܐ̈ ܡܪܓܢܝܬܢ ܕܚܠܦ ܚܘܒܐ ܥܠ ܟܠ ܠܐ ܡܨܐ ܚܘܒܐ ܫܟܬ ܫܠܐ ܐܙܥܪܝ ܝܬܟܝ ܪܒܬ ܡܢ ܟܠ ܕܐܬܬ ܨܝܕ
Eph:madFaith X 14ܙܝܢܟ ܡܪܝ ܚܕܐ ܒܚܝܒܐ ¹³ܕܡܬܢܨܚ ¹⁴ ܟܪܡܟ ܚܕܐ ܟܠ ܟܟܪܟ ܪܥܝܐ ܕܬܐܬܐ ܒܥܣܪ̈ ܠܚܒܢܢܐ X ܝ X ܫܘܒܚܐ ܠܡܥܬܪ