simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܡ 8ܡܟܝܠ ܕܗ̣ܝ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܪܓܫܐ X ܒܫܐܕܐ ܝ XX ܕܐܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܬܘܕܝ ܠܐܒܘܗܝ X . -- ³ܩXX -- ²ܒܥܬܐ X¹ ܘ . ܝXXX --⁴ܡܢ
Eph:madFaith ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹ ܐܐܪ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܒܗ ܬܠܝܐ ܢܫܡܬ ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܚܫ ܟܠ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܩXXXX ܥ 10ܥܡ
Eph:madFaith ܥܝܢܝܢ̈ ܥܡ ܪܥܝܢܝܢ̈ ܡܚܝܠܝܢ ܣܓܝ ³ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܥܘܙܗ ܟܠ ܗܐ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܗܘ ܠܗ ܣܗܕ ܕܪܒ ܗܘ ܥܒܕܗ ܝܝ ܡܢ ܟܪܘܙܘܗܝ 19ܗܐ
Eph:madFaith ܠܐ ܬܦܗܐ ܘܒܡܫܟܚ ܟܠ ܠܐ ܬܐܒܕ ܐܢ ܓܝܪ ܬܒܨܝܘܗܝ ܬܦܗܐ ܒܗ ܟܠ ܒܡܥܬܪ ܟܠ ܠܐ ܬܬܡܣܟܢ ܒܡܘܪܒ ܟܠ ܠܐ ܬܫܬܦܠ 317ܒܡܟܢܫ
Eph:madFaith ܚܟܡܢ̈ ܩܪܝܒܢ̈ ܣܟܠܐ̈ ܡܢܗܝܢ ܪܚܝܩܝܢ̈ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܟܠ ²⁰ܒܘܪܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܣܦܪܐ ܟܕ ܣܦܪܐ ܦܪܝܣܝܢ̈ ܩܘܕܡܘܗܝ 49ܟܕ
Eph:madFaith ܪܒܐ X ³¹ܒܛܠܟ ܟܠ ܡܬܓܐܐ³² ܝܘܠܦܢܟ ܛܠܐ ܗ̣ܘ ܟܣܝܐ X ܟܠ ܕܡܠܟܘܬܟX ²ܠܬܪܥܣܪܬܟ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܢܣܬܡܟܘܢ X⁰ 7ܒܡܛܪܐX
Eph:madFaith ܐܝܢܐ ܕܒܥܐ XX ܚܒܪܗ ܗܘ ܕܐܒܝܕܐ ܘܐܝܢܐ ܕܒܨܐ ܫܒܒܗ ܗܘ ܟܠ ܕܒܠܥ ܢܓܙܘܪ ܢܫܕܝܘܗܝ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ X
Eph:madFaith ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܫܪܒܗ ܓܢܝܙ ܡܢ ܟܠ ܘܟܡܐ ܗܘ ܢܫܬܚܩܘܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܟܠ ܐܝܟ ܫܡܗ ܡܫܒܚ ܗܘ X ܝX XX ܘܐܢ ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܒܫܡܗ ܦܪܝܫ ܡܢ X
Eph:madFaith ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܕܨܝܕ ܬܘܩܢܗ ܕܐܕܡ ܢܓܠܝܘܗܝ ܣܓܝ ܠܒܘܟܪܗ ܚ̣ܙܐ ܟܠ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܢܘܢܐẌ ܪܓܝܓܐ̈⁶ ܘܦܪܚܬܐ ܦܐܝܬܐ ܀ ܝ X6ܝܕܥ
Eph:madFaith ܛܒܬܐ̈ ܨ X ܨܡܪܬ ³ܐܪܥܐ ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠ ܫܘܐܠܝܢ̈ ܕܪܫܐ ܕܡܠܐ ܟܠ 17ܦܪܢܣܬ ܫܡܝܐ ܥܠ ܬܚܬܝܐ̈ ܛܠܐ ܘܡܛܪܐ ܫܦܥܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈ XX
Eph:madFaith ܡܕܡ ܒܓܘܗ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܟܠ ⁷ܒܗ ܫܪܝܢ̈ ⁸ ܚܝܠܐ̈ ܘܟܝܢܐẌ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܗܐ ܥܡܕ ܘܢܒܓ XX
Eph:madFaith ܐܢܫ 26ܡܢ ܢܡܪܚ ܢܒܨܐ ܥܘܒܐ ܕܗܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܚܝܠܬ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܡܢܗ ܩܐܡ ܟܘܠ ܐܢܫ ܠܐ ܫܘܪܐ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܒܪ ܫܘܪܐ X ²ܘܙܗܝܪ
Eph:madFaith ܥܩܪܝܢ̈ ܡ̇ܩܢܐ ܠܢ ܗܢܐ ܕܡܕܘܕ ܥܝܢܐ̈ ܥܝܢܐ ܕܣܡܝܐ ܦܬܚ ܟܠ ܟܠ ܡܙܘܢܝܢ̈ ]ܝ̇ܗܒ ⁸[ܠܢ 213ܗܢܐ ܕܢܟܐ ²ܠܚܙܝܐ̈
Eph:madFaith ܘܬܠܐ ܒܗ ܟܠ ܝ 20ܥܠܬ ܫܘܒܚܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕܠܘܬܢ ܛܝܒܘܬܗ ܟܠ ܝܕܥ ܠܗ̇ 19ܬܐ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠܬ ܫܘܒܚܗ ܕܗܘ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܒܐ ²ܡܢ
Eph:madFaith ܥܠ ܟܠ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡ 12ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܡܦܪܫ ܗܘܐ ܡܨܐ ܟܠ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܟܕ ܠܐ ܡܚܝܢ ܠܗ¹ ܐܝܟ ܗܘ ܕܓܢܣܢ ܗܘ ܘܟܕ ܦܪܝܫ ²ܡܢ
Eph:madFaith ܡܬܓܐܐ³² ܝܘܠܦܢܟ ܛܠܐ ܗ̣ܘ ܟܣܝܐ X ³³ܠܐܪܥܐ ܟܣܝܬܐ ܩܛܘܦ ܟܠ ܕܥܠܘܗܝ ܢܣܬܡܟܘܢ X⁰ 7ܒܡܛܪܐX ܟܠ ܪܒܐ X ³¹ܒܛܠܟ
Eph:madFaith ܘܫܦܪ X X -- ³ܘܕܫܒ̣ܩܢ XXXX X--² ܫܡܗܐ̈ ܕܣܡ ܥܒܕܐ ܟܠ ܚܟܡ ܕܐܕܡ ܩܪܐ ܫܡܗܐ̈ ܝ ܐܦ ܠܗܝܢ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܘܫܦܪܘ ³ܠܡܪܐ
Eph:madFaith ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܙܥܪ ܥܘܩܒܗ XX 313ܗܦܟܐܝܬ ܡܫܬܟܚܢ ܠܟ ܛܒܬܗ̈ ܐܢ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܙܥܘܪܘܬܟ ܠܐ ܬܙܥܪ ܐܢܬ ܪܒܘܬܗ ܠܐ ܕܝܢ ܙܥܪ ³ܡܘܪܒ
Eph:madFaith ܘܚܘܒܗ ܪܟܝܢ ܨܝܕ ܟܠ ܘܕܐܝܬ ܠܗ ܫܡܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܒܣܝܡܝܢ ܟܠ ܗܘ X ܡ 7ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܬܗܪ ܒܫܡܗ ܘܒܚܢܢܗ ܕܫܡܗ ܡܪܝܪ ³ܥܠ
Eph:madFaith X -- ²ܕܢXܕ X ¹ XXXX -- ¹¹ܟܝ . Xܢܝ X -- ⁸ X -- ⁹ XX - ¹0ܠܪܒ ܟܠ ܠܚܐܪܘܬܐ X X -- X ܩܫܝܐ XXXX -- ⁴ܘܡXܟܘܠܬܐ X -- ³ܩܐܡ