simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܚܢܩܗ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ ܟܠ 10ܐܬܪܗܒܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ
Eph:madCrucifix ܗܘ ܚܝܠܐ ܡ̇ܛܟܣ ܟܠ 15ܩܥ̣ܐ ܢܒܝܐ ܕܐܘܪܒ
Eph:madCrucifix ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܡ̇ܚܐ ܟܠ 1ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܬܪܥܗ̇
Eph:madCrucifix ( ܐܬܐ ܡܚܟܡ ܟܠ X . 1ܫX1
Eph:madCrucifix ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ ܟܠ X XX ܚܙܐܘܗܝ
Eph:madCrucifix ܘܢܚ̣ܬ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ X ܘܒܥܝܗܝ ܠܐܕܡ
Eph:madCrucifix ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܥܡ ܟܠ X ܠܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܗܘ ܠܚܡܐ ܕܚ̇ܕܬ ܟܠ X ܫܪܟܐ ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ
Eph:madCrucifix ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ X4ܟܝܢܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ
Eph:madCrucifix ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܝܠܦ ܟܠ X9ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Eph:madCrucifix ܦܓܪܐ |ܗ̇[ܘ ܡ̇ܚܐ ܟܠ XX X] 1ܦ[ܝܪܡܐ
Eph:madCrucifix ܐܣܪܚ ܫܪܪܗ ܡܚܠܐ ܟܠ XX ܨܒܥܘ ܐܝܕܗܘܢ
Eph:madCrucifix ܠܡܛܝܒܘ ¹ܠܗ̇ܘ ܒ̇ܨܐ ܟܠ XX ܫܕܘ ܓܝܪ
Eph:madCrucifix ܐܝܕܝܗ̇̈ ܒܕܡ ܝܪܬ ܟܠ XX ܫܡܝܐ ܕܐܦܨܚܘ
Eph:madCrucifix ܬܘܕܝ ܠܡܪܐ ܥܨ̇ܒ ܟܠ Xܐܡܪܐ ܠܡܘܫܐ ܡܠܦ
Eph:madCrucifix ܬܪܥܐ ܢܦܩܬ ܘܐܦܩܬ ܟܠ Xܕܡ ܚ̣ܙܐ ܓܝܪ
Eph:madCrucifix ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ²⁰ X ܡܪܝܡ
Eph:madCrucifix ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ ܟܠ ¹ [III .
Eph:madCrucifix ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ ܟܠ ¹ ܐܬܦܫܛܬ ²