simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܆ ܐܢ ܬ̇ܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡ̇ܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܟܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܕܬܩܪܒܘܢ ܕܒܚܐ̈
IšoAdiab:Epist ܬܬܢܣܒ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܒܟܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ
JnEph:EccHist ܡ̇ܥܒܕ ܗܘܐ ܇ ܟܠ ܕܡܣܬ̇ܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂
P:Gal-Eph [AB] ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܠܐ
IsaacAnt:memHom ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܐ ܀ ܟܠ ܕܒܫܘܘܕܝܐ ܢܦܠ :
Eph:madFaith ܒܛܘܦܢܐ ܐܠܦܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܢܦܩܬ
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗ̇ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ̣ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܐܪܬ
IšoAdiab:Epist ܕܙ̇ܕܩ ܆ ܢܘܕܐ ܟܠ ܐܢܫ ܠܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:2Macc [AB] ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܥܕܪܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ
BarKoni:Schol 12ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܘܐ ܢܚܦܐ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܐ ܕܐܘܪܚܗ ܢܒܝܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ ܟܠ ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ
P:Cor [AB] ܕܚܒܪܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܙܕܒܢ ܒܡܩܠܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬܚܡ ܫܠܝܚܐ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ
LiberGrad : ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܢܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܟܣܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܕܥܡܝܩܐܝܬ ܢܬܬܥܝܩܘܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܡܥܕܪܢܐ . ܘܒܝܕ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̇̈ ܦܢܝ ܠܘܬܝ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ ܆ ܘܩܕܡ ܟܠ ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܗܝ Xܝܬܠ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕ̣ܫܐ̇ܠܝܢ ܠܗ