simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
IsaacNin:memColl . ܘܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܣ̇ܝܒܪ ܟܠ . Xܡ ܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܠ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ . ܐܣܬܟܠ ܐܦ
SynOr ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ
ActsMari ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗܘ ܕܥܒܕ
JnDalya:Epist ܙܝ̣ܘܗ ܕܟ̣ܣܐ ܡܢ ܟܠ . ܗܿܘ ܕܒܛܘܪܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܡܗ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܘܐܝܟܢܐ XX
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
JnDalya:Epist ܕܟ̣ܣܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܿܝܟ̈ ܕܠܐ
JnDalya:Epist X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܟܕ ܦܐܝܘܬ
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 14ܪܒ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܬܪܝܢ : ܢܩܦܐ ܟܠ 34ܟܠܗ ܕܬܬܐܡܪ ܥܠ
Eph:madVirg ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܒ̇ܪܐ ܟܠ 4ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܢܘܢܐ
SermHolyWeek ܘܕܒܚܢ ܗܘܝܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ 581ܠܗ̇ܘ ܦܨܚܐ ܡܘܫܐ
IsaacAnt:memHom ܕܠܚܕ ܐܒܐ ܫܥܒܕ ܟܠ : ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܢܘܕܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܡܝܢ ܚ̣̇ܬܡ ܡ̣̇ܚܐ ܟܠ : ܠܘܬ ܫܘܒܗܪܗ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ