simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Lev [AB] ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ . ܘܕܢܪܘܣ ܡܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܐܢܐ : ܡܐܢܐ ܟܠ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ .
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
SevAnt:Epist ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܚܝܕܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܟܠ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ .
Shub:BookGifts ܡܠܟܘ ܠܡ ܕܬܬܦܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܬܚܪܒ . ²²² ܘܐܢ ܣܛܢܐ ܩܡ ܥܠ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܕܘܩܝܐ ܗܟܢܐ .
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܟܠ : ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܟܠ ܆ ܐܢ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܐܢ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܐܢ ܐܪܟܣ̈ ܘܐܢ : ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܛܒܐ̈ ܐܢ ܐܬܒ̇ܛܠܘ ܠܗܘܢ ܟܠ . ܘܢܦܫܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܟܠ : ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ .
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
ThdrMops:ComPs ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܘܠܣܘܥܪܢܗ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ . ܒܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ ܚܕܝ ܥܠܝܡܐ : ܘܢܛܐܒ ܠܟ . ܟܠ ܢܚܕܐ . ܘܢܬܕܟܪ ܝܘܡܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ .
Ath:ExposPs ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܠܡ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܢܡܠܟ . ܦܠܓܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܬܒܝܠ ܟܠ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܡܪܬܝܘ . ܘܒܝܢܬܟܘܢ ܝܦܠܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܦܠܓ ܠܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܐܝܩܪܗ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܡܢ ܥܠܬ ܗܠܝܢ ܩܫܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:Lev [AB] ܕܩܪܒ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܝܬܝܢ : ܢܗܘܐ ܛܡܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܘܟܠ ܕܢܦܠ ܟܠ : ܘܚܘܠܡܛܐ : ܘܝܕܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܛܡܐܝܢ ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝ̣ܪ ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܡܚܒ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ .
SynOr ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܬܨܝܕ ܕܢ̇ܦܠ ܘܡܬܚܝܒ ܆ ܟܠ ܀ ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ : ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܘܢܬܒܘܢ ܥܡܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ :