simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione - ܬܘܒ ܐܗܦܟܗ̇ ܠܓܘ ܥܘܒܗ̣ ܂ ܦܢ̣ܬ ܘܐܬܕܟܝܬ ܒܐܬܪܐ · ܗ̇ܘ ܘܟܕ ܕܐܥܠ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܠܥܘܒܗ ܟܕ ܕܟܝܐ ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܓܪܒܬ ܘܢܦܩܬ ܂
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. -- 19ܙܕܩ̇ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܠܥܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܆ X ¹9ܘܠܗ̇ܝ ܘܟܕ ܒܣܩܗܘܬܝܘܢ- 18ܠܝܬ ܐܘܠܗܛܪܝܕܐܣ ܐܘܟܝܬ ܢܘܩܝܐ̈ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. . . . X XXX Xܝܟܢܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܕܐ . ܐܬܐܡܪ ܠܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܟܕ ܢܬܩܪܐ ܆ ܢܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ .
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques . Xܗܟܢ ܐܢܚܘdd̈ ܘܟܕ ܣܒܪܝܢX ܐܢܫܐẌ ܕܙܠܝܩܐ̈ ⁴ܕܢܘܗ̇XX ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ . ( 7 )
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܝܠ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܝ ܐܝܬܝ ܗ̇ܘܝܬ ܡܣܬܪ ܗܘܝܬ ܠܝ ܟ ܐܠܗܝܐ . ܘܟܕ . ܒܟ ܝ ܬܫܒܘܚܬܝ ܒܟܠܙܒܢ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܢܬ ܐܘܢ ܡܪܝܐ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens 0ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܛܘܪܐ ܚܘܪܐ ܘܡܒܘܥܐ ܕܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܙܐ ܆ ܘܟܕ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܐܙܠ ܢܠܣܛܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܠܝܛܝܢܝ ܘܩܠܘܕܝX ܂
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens 0ܝ ܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒܟܘܗܝ ܘܥ̣ܨܘ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܗ ܘܟܕ ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬ ܐ ܘܡܘܡܬܐ̈ ܕܐ ܘܐܢܝܘܣ ܦܐܛܪܝܩܘܣ ܂
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens 0ܝ ܫܡ̣ܥ ܕܡܛܘ ܫܒX ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܫܡܗ ܨܐܠ-ܚ ܘܟܕ ܘܐܡܠܟܗ̇ ܂ ܘܐܦ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܘܡܨܪܝܐ̈ ܪܕܦܘ ܒܬܪܗ ܂
- 15 ܡܒܪܟ ܠܚܡܐ ܣܝܡ ܠܟܢܫܐ̈ . ܘܟܕ ܪ . ܡܟX ²¹ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܟܕ ܕܥ ²¹³ܕܗܘܝܘ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝܐ̈ . ܘܠܡܕܒܪܐ ܙܠ ²¹⁴ܒܠܘܝܬܗ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 18ܛܒ ܘܐܚܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܆ 19ܘܡ̣ܢ ܚܕ ܘܡܢܗ ܟܕ ܘܟܕ : ܗܢܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 17ܒܫܘܝܘܬ ܢܝܪܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ .
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) 1ܒܥܒܢ ܙܒܢ ܝܝ ܡܬ̇ܥܕܪ ܗܘܐ ܆ ܬܘܒ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬ̣ܪܕܐ̣ ܥܕܡܐ ܘܟܕ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܣܛܝܢܐ ܂ ܟܕ ܂ ܗ̣ܘ ܒܗܘܢ ܒܟܘܪܗܢܘܗܝ̈ ܟܬ̇ܪ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta 1ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܩܛܠܐ̈ ܕܡܬܠܢܝ ܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܓܒܗ ܘܟܕ ܗܘܐ ܕܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܢܚܫ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒܕܗ ܡܕܝܢܬܐ ܠܟܗܢܐ ܗܢܐ ܂
Chronica Minora III 1ܚܪ̣ܩܘ 2ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̣̈ ܂ ܐܩܝ̣ܡܘ ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܕܐܬܬܘܬܒ ܒܗ̇ ܡܢ ܙܒܢܐ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܐܪܡܢܝܐ ܃
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܚܠܡܗ ܗܕܐ ܠܐ ܥ̣ܒܕ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ 2ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܘܟܕ Xܢܬ ܂ Xܢܘ ܕܝܢ ܂ ܂ Xܟܠ Xܢܬ X ܂ ܥܠ X·ܝX ܕܫܒܩܗ ܕܢܡܘܬ ܂
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) 1ܪܗܝ̣ܛܝܢ ܗܘܘ ܣܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܒܬܪܗ ܕܢܚ̣ܛܦܘܢܝܗܝ ܃ ܘܟܕ ܕܬܫܡ̣ܫܬܗ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܇ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܆
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens 20ܫܡ̣ܥ ܓܘܣܠܝܢ ܇ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܘܛܥܢܘܗܝ ܘܟܕ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܢܥܘܠ ܠ̇ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܪܡܢܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܪܐܦܢ ܂
- 25 ܐܬܦܩܕܘ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܢܗܘܐ . ܗܟܢܐ ܢܦܩܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܟܕ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܬܐܡܪ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ .
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum 2ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܃ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܘܟܕ ܂ ܘܠܐ ܢܗܦܘܟ ܒܬܪܥܐ ܕܥܐ̇ܠ ܒܗ ܂ 1ܐܠܐ ܠܩܘܒܠܗ · ܢܦܘܩ ܀
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) 2ܡ̇ܠܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܝ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܐ ܐܘܬܪ ܆ ܦܢ̣ܐ ܘܟܕ ܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܇ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܝܢܬܗܘܢ ܒܟܠ [ 1ܕܘܟ ܗܘܝ̈ ܂
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta 2ܡܫܡܠܐ ܐܢܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܂ 3ܫܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܥܘܬ̈ ܐ ܘܟܕ 1 ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܝܕ ܠܢܓܝܢܘܣ ܩܫܝܫܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܫܡܫܐ ܂ ·