simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܬܗܘܐ ܩܪܒ : ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܘܐܝܟ ܚܝܠܬܢܐ . ܒܪܝ ܠܐ ܬܟܕܒ ܘܟܕ ܠܒܟ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ . ܩܪܘܒ ܘܠܐ ܬܬܡܬܢ . ܘܬܫܟܚ ܚܝܐ̈ ܠܪܘܚܟ .
- ܗ‏ܠܝܢ ܫܡܥ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܕܐܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܘܟܕ ܕܠܘܩܒܠ ܒܪܘܝܗܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ20 26‎
- ܗܢܘܢ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܒܘܣܡܐ ܕܥܡ ܡܪܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܛܘܪܦܐ ܘܟܕ ܡܒܪܟܬܐ . ܒܟܠܫܥ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ . 34‎
- ܗܢܘܢ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܫܦܪܐ ܠܗܘܢ ܢܪܟܒܘܢ ܘܟܕ ܥܕܡܐ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܓܠܐ ܠܟ ܥܠܝܗܘܢ . 40‎
- ܚܙܐ ܗܘ ܥܠܝܡܐ ܚܙܬܐ ܗܝ ܕܚܝܠܬܐ ܨܒܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܘܟܕ ܐܬܪܐ ܪܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܬܐܙܠܘܢ ܬܕܝܪܘܢ ܒܗ 43‎
- ܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܩܪܝܒܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܡܥܪܬܐ ܫܡܥܘ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܠ ܘܟܕ ܥܝܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܒܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܥܡܗ . 51‎
- ܡܨܥܬ ܚܒܨܐ43 ܣܓܝܐܐ ܥܠܘ ܥܕܡܐ ܠܦܘܡܗ ܕܡܥܪܬܐ ܐܫܟܚܘ ܘܟܕ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܥܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܐܒܝܢ̈ . 73‎
- ܝܠܦܘ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܐܚܕ ܐܢܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܟܬܒܘ ܒܪܫܥܬܗ ܘܟܕ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦܠܐ ܡܠܟܟܘܢ ܐܢ ܢܨܒܐ 83‎
- ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ‏ ‏‎‎‏ ܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܘܨܒܝܢ ܘܟܕ ܕܝܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܡܢ ܨܠܘܬܐ65 ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫܠܝܢ ܗܘܘ . 88‎
- ܚܙܘ ܚܪܫܐ̈ ܕܠܐܝܘ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܘܬܪ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܘܣܡܘ ܥܠ ܫܩܗ . ܘܒܫܪܥܬܗ ܐܬܚܠܡ 92‎
- ܗܘܐ ܨܦܪܐ ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܠܦܘܠܪ . ܫܡܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܟܕ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܐܝܟܐ ܕܕܡܟܝܢ ܗܘܘ 96‎
Κατὰ Μᾶρκον ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܡܢ ܐܝܪܝܚܘ : ܗܘ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܟܕ ܢܦܫܗ ܦܘܪܩܢܐ ܚܠܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܘܐܬܘ ܠܐܝܪܝܚܘ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܛ
- ܗܠܝܢ ܐܡܪ : ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܒܪܘ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܫܢܕܐ̈ ܘܟܕ . ܘܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܡܘܣܐ ܢܟܦܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܒܝܚܐ . ܨܚ ܟܛ
- ܚܙܐ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܘܟܕ ܠܐܕܡ . ܘܐܡܠܟ ܡܘܬܐ ܥܠ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܘܗܐ ܡܝ̇ܬܝܢ . 13 .
- ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܆ ܢܦܠ ܥܠ ܘܟܕ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܆ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܫܕܪܢܝ ܘܦܩܕܢܝ ܕܐܥܡܕܟ ܀ ‏ 29 .
- ܚܙܐ ܛܘܒܢܐ ܒܢܝܡܝܢ ܕܗܝܡܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܩܡ ܡܚܕܐ ܘܐܙܠ ܘܟܕ ܠܝ ܡܢ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܚܘܒܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . 30 .
- ܦܩܕܗ ܘܙܗܪܗ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܡܛܝܒܐ ܠܟܘܢ ܡܢܩܕܡ ܬܪܡܝܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ . 32 .
Πράξεις Ἀποστόλων ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܆ ܢܦܩܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܣܓܝ ܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܟܠܝܢ . ܀ . ܀ .
Κατὰ Μαθθαῖον ܟܢܝܫܝܢ ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ . ܠܡܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܪܐ ܘܟܕ . ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܣܝܪܐ ܝܕܝܥܐ ܁ ܕܡܬܩܪܐ ܂ ܒܪ ܐܒܐ .
Πράξεις Ἀποστόλων ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܆ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܆ ܘܩܨܐ ܘܟܕ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ . ܡܢܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܪܝܫܐ ܕܚܕ ܡܢܟܘܢ ܠܐ ܐܒܕܐ .