simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܝܚܠ ܒܪ ܚܘܪܝ : ܒܪ ܙܪܚ : ܒܪ ܓܠܥܕ : ܒܪ ܡܟܝܪ : ܗܠܝܢ ܒܪܝܫܗܘܢ . ܘܗܘܐ ܕܐܢ ܠܗܘܢ : ܘܡܠܦ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܫܦܝܪ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܣܡܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܕܥܐ . ܫܦܝܘܬܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܢܚܒ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢܬܕܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܡܛܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܡܘܬܐ ܡܣܪܩ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܠܝܬ ܕܪܓܙ ܥܠܘܗܝ
ActsMarMaʿIn ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܬܢܝܬ ܠܟ . ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܥܡܕܬ ܘܝܕܥܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܘܡܘܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܐ ܦ̇ܪܫܝܢ ܠܢ ܡܢ ܫܪܪܗ . 28 .
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܝܚܬܗܘܢ̈ ܟܕ ܡܟܬܡܝܢ ܁ ܡܬܦܪܦܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܒܠܥܡ ܒܐܓܪܐ ܐܫܬܪܚܘ . ܘܒܥܨܝܝܘܬܗ ܕܩܘܪܚ ܐܒܕܘ .
P:ApocBar [AB] ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܫܒܝܥܝܐ ܐܘܟܡܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܀ ܘܡܝܐ̈ ܬܡܝܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܥܘܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܪܫܥܝܢ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܙܕܕܩܘ .
P:2Chr [AB] ܡܠܠܘ ܗܘܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܝ̈ . ܘܐܦ ܐܠܗܟܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܦܨܝܘܬܟܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ .
P:Deut [AB] ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܘܢܡܘܣܐ̈ : ܘܕܝܢܐ̈ : ܕܡܠܠ ܡܘܫܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܫܐ . ܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܣܡ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ : ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܘܪܪܝܢ : ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ ܘܦܠܝܓܐ ܠܬܪܝܢ ܘܡܬܓܘܪܪܐ : ܗܝ ܐܟܘܠܘ .
P:Ps [AB] ܐܬܕܟܪܬ ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܝ : ܡܛܠ ܕܐܥܒܪ ܒܣܬܪܟ ܥܫܝܢܐ : ܗܠܝܢ : ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܟܠ ܝܘܡ ܐܝܟܘ ܐܠܗܟ .
P:1Chr [AB] ܐܢܘܢ ܕܥܒܪܘܗܝ ܠܝܘܪܕܢܢ : ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ : ܟܕ ܡܠܐ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܗܘܘ : ܚܕ ܥܠ ܡܐܐ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܠܦ .
P:TweProph [AB] ܟܠܗܘܢ ܡܬܠܐ̈ ܢܣܒܘܢ ܥܠܘܗܝ : ܘܦܠܐܬܐ̈ ܘܐܘܚܕܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܢܫ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܟܠܗܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ .
P:John [AB] ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܆ ܟܕ ܚܙܐ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܡܠܠ ܥܠܘܗܝ ܀ ܐܦ ܡܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܒܠܒܗܘܢ : ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܐܣܐ ܐܢܘܢ .
P:Ezek [AB] ܡܘܫܚܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ ܒܐܡܬܐ : ܕܐܡܐ ܘܦܫܟ : ܥܘܒܗ̇ ܕܐܡܬܐ ܗܠܝܢ : ܘܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܟܕ ܚܕܪܝܢ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܢܘܢ .
P:Acts [AB] ܩܡܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܘܟܕ ܨܠܝܘ ܂ ܣܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܛܝܡܘܢ . ܘܠܦܪܡܢܐ . ܘܠܢܝܩܠܐܘܣ ܂ ܓܝܘܪܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ .
P:Rev [AB] ܐܢܘܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܢܫܐ̈ ܠܐ ܐܬܛܘܫܘ . ܒܬܘܠܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܙܒܝܢܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܬܘܠܕܬܗ̈ ܕܫܝܡ : ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܗܠܝܢ ܐܪܥܐ : ܘܡܢ ܬܡܢ ܒܕܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܠܦܬܘܢ . ܘܩܒܠܬܘܢ . ܘܫܡܥܬܘܢ . ܘܚܙܝܬܘܢ ܒܝ ܆ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܠܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܘܕܩܘܠܣܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܬܪܥܘ .
P:Lev [AB] ܐܟܘܠܘ ܡܢܗܘܢ : ܩܡܨܐ ܠܓܢܣܗ : ܘܚܪܓܠܐ ܠܓܢܣܗ . ܘܟܠܗ ܗܠܝܢ : ܕܐܝܬ ܠܗ ܛܦܪܐ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܪܓܠܘܗܝ̈ : ܕܢܒܪ ܒܗܝܢ ܒܐܪܥܐ .
P:John [AB] ܐܡܪ ܝܫܘܥ . ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܥܙܪ ܪܚܡܢ ܫܟܒ . ܐܠܐ ܐܙܠ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܢܗܠܟ ܂ ܡܬܬܩܠ . ܡܛܠ ܕܢܗܝܪܐ ܠܝܬ ܒܗ .