simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAngel&Mary ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܘܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܐܢܬܝ ܡܪܝܡ ܝܘܡܢ ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ