simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܐܣܟܘܠܐ . ܠܡ ²ܝX ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ Xܝܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܐܬܢܦܩܘ ܒܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ