simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
SynWestSyr . ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܢ̈ X ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܬܥܩܒܘ ܗܠܝܢ ܕܙܘܘܓܐ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܘܕܥܠܝܗܘܢ X0 ܬܚܘܡܐ ܡܪܢܝܐ ܦܣܩ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܫܩܠ ܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚ . ܕܢܚܘܐ ܝܕܒܣܪܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܣܢܝܩ ܥܠ
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܐܠܗܘܘܢ ܆ ²ܠܐ ܦ-ܪܝܫܝܢ ܒܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܕܠܡܢ̣ܘ ܝX XX ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܨܝܡܝܢ ܠܗ . ܐܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen XXX X ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ . ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
Elia:epLeonḤar ܆ ܗ̇ܘ ܒܚܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܬܬ̇ܚܬܐ ܒܐܘܟܦܢܐ ܠܙܘܗܪܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܝ ܀ 21ܘܕܫ̇ܒܩ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܬܢ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ . ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SergStyl:epLuqJew ܐ̇ܡܕ̇ ܟܕ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . . 11ܝܗܘܕܝܐ . ܘܣܓܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܘܚܣܕܘ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܟ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܩܒܠ