simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܪܘܡܐ : ܘܡܣܐ . ܘܚܕܪ : ܘܬܝܡܐ : ܘܢܛܘܪ : ܘܢܦܫ : ܘܩܕܡ .
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
Shub:BookGifts ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܒܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܠܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܘܙܢܝܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ¹ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܒܩܘܗܝ̈ ܕܗܘܡܪܘܣ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܟܦܪܘܢܝܗܝܢ̈ . ܘܥܩܝܡ : ܗܠܝܢ ܘܒܚܫܡܘܢ : ܘܒܚܬܦܠܛ : ܘܒܨܢܩܠܓ . ܘܒܡܪܡܪܢܐ : ܘܣܡܣܠܐ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ ܐܢܘܢ̣ ܕܠܐ ܐ̇ܪܗܒ ܘܐ̇ܙܝܥ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܡ̇ܫܬܢܕܝܢ ܒܢ ܇ ܘܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ
Cyr:Epist ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܡܝܢ ܠܪܥܝܢܗ ܇ ܕܐܡܪܚܘ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܚ̇ܝܒܬ . ܘܠܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ :
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
Pall:LausHist ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ . X ܘܡܚܬ X ⁴²ܠܗ̇ ܬܘܒ X ⁴³ܠܬܚܬܝܐ̈ X ܗܠܝܢ | ⁴0ܕܡܣܪܚܢ̈ XX ⁴¹ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܘܦܓܪܝܗܝܢ̣̈ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ :
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܗܠܝܢ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ :
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
SevAnt:Epist ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܝܢ̈ ܕܠܐ ܙܐܦ̣ܐ ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ¹³ܒܣܝܒܪܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܡܪܫܠ ܠܡܚܣܢ ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
IsaacAnt:memHom ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ : ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܥܝ . ܘܒܥܐ ܣܬܪܐ ܕܢܥܒܪ : ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܕܐܫܬܠܚܘ ܪܗܘܛܐ̈ : ܘܐܬܡܚܝܘ ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀