simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist | X6|ܒܡ̇Xܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . . 2ܪܒܢ
Tim1:Epist ܒܗ ܐ ܓܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ . 18ܕܡܪ ܝ
Tim1:Epist ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܪܦܘܪܝܘܣ̣ ܗܠܝܢ . 32ܦܘܪܫܐ ܠܡ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܟܬܘܫ
Tim1:Epist ܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ¹¹⁸ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܡ̣ܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܬܡܟܟ 21ܠܘܬ
Tim1:Epist ܘܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܗܠܝܢ 35ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ 40ܡܟܠܠܐ̈ : ܕܒܝܬ
Tim1:Epist 44 , 12ܘܥܡ ܗܠܝܢ 41ܘܐܦ |M 802b|ܥܩܒ
Tim1:Epist ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ 7ܐܬܩܪܒܘ . ܡܦܣܬ
Tim1:Epist ܡܫܟܚܝܢ ܦܬ ܓẌ ܗܠܝܢ 8ܒܟܬܒ̇ܐ ܗܢ̇ܘܢ ܆
Tim1:Epist ܘܐܝܢܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܫܘܡܗܐ̈ ⁴X⁷ܡܫܘܕܥܢܐ̈
Tim1:Epist XXX ܘܢܝܩܪܝܘܗܝ ܒܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܕ ܩܪܝܢܢ
Tim1:Epist ܗܠܝܢX ²¹ܟܠܗܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܫܐܝܠܐܝܬ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܠܗܠܝܢ : XXX ܗܠܝܢ XX . X
Tim1:Epist 18ܡ̇ܢ ܨ ܝܕ ܗܠܝܢ | 687|ܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ
Tim1:Epist ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ ܗܠܝܢ |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ .
Tim1:Epist ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ |TX0b|ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ .