simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ¹¹⁸ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܪܨܠܝܒܐ ܘܩܒܘܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܢ ܕܝܠܢ .
Tim1:Epist 15ܕܒܐܟܣܢܕܘܟܝܢ ܪܡܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ .
Tim1:Epist 44 , 12ܘܥܡ ܗܠܝܢ 41ܘܐܦ |M 802b|ܥܩܒ
Tim1:Epist 5 , 17ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢ ܐܬܩܕܡ
Tim1:Epist . 29ܝ 2ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܒܥܐ Xܒܗ
Tim1:Epist 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܕܐ 33ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܕܠܒܫܢ̈ ܦܓܪܝܗܝܢ̈
Tim1:Epist . X 3ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܐ̈ ܕܡܓܕܦܢܐ̈
Tim1:Epist ܚܫ̇ܚ . 5ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܦܝܣ ܐܢܐ
Tim1:Epist 6 , 63ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܚܐܦܐ ܐܚܪܢܐ
Tim1:Epist ܒܬܐ̈ | 704|ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ 2ܠܢܘܪܐ ܡܚܝܒ
Tim1:Epist 5 , 7ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ |L X4b|ܦܓܪܗ
Tim1:Epist |M737b|ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܪܢܫܐX
Tim1:Epist ܘܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܗܠܝܢ 35ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܬܪܐ ܘܗܘܦܟܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܥܢܝܐ̈ :
Tim1:Epist ܠܗܠܝܢ : XXX ܗܠܝܢ XX . X
Tim1:Epist . |XXXX X|ܟܕ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܝܢܢ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ . |X162|ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܟܢܫ . ܕܒܣܪܐ
Tim1:Epist 30 11ܩX |ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈