simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܒܗܒܗ 1ܒܥܕܢܐ ܐܦ̣ܩܬ ܗܠܝܢ 0ܝ · X0ܕܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܠܒ̣ܠܘ ܗܠܝܢ 0ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܝ
SevAnt:LuqGramm ܬܡܝܗܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ 1ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘ̣ܢ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ 1ܕXܟܠܩܕܘܢܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܟܬ̣ܒܘ
SevAnt:LuqGramm 1 ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ 2ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܢܬܢܣܒܢ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ X ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܟܕ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ X ܙ ܝX
SevAnt:LuqGramm ܂ ܒܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ X0ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܢܫܬܘܕܥ ܡܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܚܝܕܝܐ ܂ ܕܡܢ ܗܠܝܢ XX ܢܫܬܘܕܥܘܝܗܝ ܐܪܝܢܘ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܫܐ̇ܠܝܢ ܠX ܇ ܗܠܝܢ XܒܣܘܢܩܢܝXܝܢ ܐܝXܝXܘ̇ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ Xܒܥܬܝܩܬܐ ܐܢ ܐܢܫ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ Xܙܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܘܡܦܪܫܐ ܠܗ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܚܪܢܐ̈ ܘܡܝܩܢܐ ܩܢܘܡܗ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܡܠܚܡ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ Xܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܪܘܚܐ ܕܚܪܡܐ ܕܬܠܬܐ ܗܠܝܢ Xܡ̇ܪ ܂ XܝX
SevAnt:LuqGramm ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܗܠܝܢ Xܦܘܡܐ ܡ̇ܢ ܡܝ̇ܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܟܣܣ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ Xܦܣܩܐܝܬ ܡ̇ܒܕܪ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ Xܬܟܬܒ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ · XXܝXܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܠܒܘܫܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܃ ܗܠܝܢ · ܕ̣ܐ̣ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ