simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܀ 1 ܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܝXܐ ܆ 1ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܦܪܘܩܐ ܂
SevAnt:LuqGramm X ܕܡܒܝܬܐ 1ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܇ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܩ̇ܕܡ̣ܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܐܘܕܥ X ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܐܝܟ X ܗܠܝܢ ܡ̇ܒܕܐ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܕܐܬܦܣܩ̣ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ XܘXܝXܘܣ
SevAnt:LuqGramm X ܝ X ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܘ̈
SevAnt:LuqGramm ܙ ܝܝ X ܗܠܝܢ ܂ ܘܘXXܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܙ ܝܝ X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܝܬܝܪܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܗܘܢ ܡܢ X ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܕܬܪܝܝXܬܐ̈ ܢܬܪܥܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܢܝܝ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ XܝXܘܝ̇ܝܘX
SevAnt:LuqGramm ܐܚܝܢܘܬܐ ܨܝܕ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠܚܕ ܂
SevAnt:LuqGramm ܘܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܚܕܬ ܇ ܘܠܚܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܕܠܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܆ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܕܐ̇ܟܬܘܒ XX ܗܠܝܢ ܕܚܝ̇ܒ ܐܢܐ̣ ܡܬ̣ܥܨܐ
SevAnt:LuqGramm ܦܬܓܡܐ ܟܬ̣ܒ XX ܗܠܝܢ ܂ ܣXXܝ̇ܝX ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠܗ ܣ̣̣ܒܠ XX ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܂ ܩ̣̇ܕܡ