simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . X ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܝ̣̇ܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ ܇ X ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܚܘܛܪܐ ܕܣܝܒܘܬܐ ܇ ܘܒܘܝܐܐ ܕܟܠ ܥܩܐ . ܢܬܪܕܘܢ ܓܝܪ ܥܡ
SevAnt:CathHom . ܐܝܟ ܕܠܚܝܬܢܐ̈ ܡ̣ܬܚܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬܝ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܒܡܕܡ ܡܕܡ . ܟܕ ܝܠܝܦܐܝܬ ܐܝܬ ܠXܘܢ ܆ ܠܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܛܠ
SevAnt:CathHom . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܓܘܕܦܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚ̇ܝܪܢ̈ : ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ ܡܪܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡ̇ܦܩ ܕܝܘܐ̈ ܆
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ X ܢ ܓܝܪ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܒܫܡܝܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܗܠܝܢ X ܝܛܝܐ ܕܬܐ̇ܒ . ܘܬܘܒ· ܚ̣ܙܘ̣ ܠܐ ܬܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܙܥܘܪܐ̈
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܛ̣ܠܝܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܕܡܟܝܪܐ ܠܓܒܪܐ : ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܐܢܬܬܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܒܝܬܟ ܐ . ܙܠ ܐܢܬ : ܠܡܚܪ ܬ̣ܨܒܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܘ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܙܝܥ ܠܘܬ ܛ̣ܢܢܐ ܕܕܡ̇ܐ ܆ ܘܢܗܘܐ ܠܟ . ܐܦ ܐܓܪܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
SevAnt:CathHom . ܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܟܕ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܕܩܕ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܬܠܬܐ ܠܐ ܐ . ܬܐ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܗXܝܠ Xܝܬܝܗ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܬܓܡܐ̈
SevAnt:CathHom . ܐܢܐ ܕܝܢ Xܠܝܟܘܢ . ܚܐ̇ܣ ܐܢܐ . ܐܘܠܨ ܢܐ ܕܝܢ ܕܒ̣ܣܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̣ܛܬ . ܐܘܠܨ ܢܐ ܓܝܪ ܒܒ̣ܣܪܐ ܇ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܒܫܢܝܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܐܘܢܘܡܝܘܣ ܓܫ . . . ܦܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܚ̣ܙܐ X ܠܐܒܐ . ܘܫܘܒܚܐ ܕܒܪܐ ܆ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܒܐ ܀
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܝܘܐܝܠ ܕܝܢ ܆ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܙܥܩ . ܘܗܫܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ . ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܠܐ ܬܕ . ܡܥܘܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܕ̇ܡܥܘܢ ܥܠ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܝܘܕܝܐ ܢܒ̣ܗܬ . ܐܦ ܚܢܦܐ ܢܬܚ̇ܦܐ . ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܠܝܠܕܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܢ̇ܡܪܚܘܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܫ̣ܡ . ܠܘܬ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܘܫܓ̇ܡܝXܢ ܇ ܟܕ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܫ ܫܡܗܐ̈ ܢܐܡܪ ܇ ܦ̇ܣܩܐ ܘܦܘܪܫܐ̈ ܀
SevAnt:CathHom . ܒ̣ܣܪܐ ܓ̇ܚܟܝܢ ܚܢܢ . ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܗܠܝܢ ܆ ܘܕܐܦ ܥܠ ܫܝܕܐ̈ ܘܥܠ ܡܟܐܒܢܝܬܐ̈ ܘܥܡ̣ܝܠܬܐ̈
SevAnt:CathHom . ܒܐܓܘܦܛܘܣ ܓܝܪ : ܐܡܬܝ ܕܡܛܠ ܫܢܝܘܬܗ ܕܗܪܘܕܝܣ ܠܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ Xܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܪܪܐ̈ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom . ܒܕܡ̣ܘܬ ܬܓܪܐ ܗ̇ܘ : ܡܢ ܒܬܪ ܬܓܪܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐ : ܟܕ ܫ̣ܠܝܐ ܗܠܝܢ ܠܝ ܚܝܐ̈ ܆ ܕܡܢ ܟܠܗ̇ ܟܡܝܪܘܬܐ ܡܚ̇ܪܪܢ ܀ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܦ
SevAnt:CathHom . ܕܐܦ ܓ̇ܚܟܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܓܒܪܐ̈ . ܕܐ . ܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܨ̇ ܝܡܢ̈ . ܠܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܕܠܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ . ܘܠܥܪܘܒܬܐ .
SevAnt:CathHom . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܘܝܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆ ܕܠܡܬܪܨܘ̈ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܘܠܛܢܐ ܠܐ . . ܢܡܘܣܝܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܠܘܬ ܟܠܬܗ ܐܬ̣ܝܠܕ . ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܕܟܕ ܬܪܬܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ . ܚܕܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗ ܕܫܡܐ ܐܬܝܕܥܝܢ̈ ܆ ܝ . ܗ .
SevAnt:CathHom . ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ . ܠܗܕܐ ܐܦ ܠ̣ܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܦܩܢܐ ܕܗܠܝXܢ ܇ ܘܕܙܪܥܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ
SevAnt:CathHom . ܕܠܗܘܢ ܣܥܝܪܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܚ̣ܛܘ : ܐܠܐ . ܒܕܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܐܡܠܟ ܡܘܬܐ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚ̣ܛܘ . ܠܘ ܡܢ