simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܕܥܠ X ܕܚܝܢܗ ܕܣܗܕܐ ܐܡܝܙܢ̈ . . XXXXX XX ܗܠܝܢ ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܘܣ ܦ̇Xܝܪ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܢܢܝX ¹ --
SevAnt:CathHom ܕܠܕܝ̇ܢܐ ܡܢܝ̣ܚܢ̈ ܆ ܘܟܠ ܐܕܫܐ ܕܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܗܠܝܢ ܐܘ ܬܒܥܬܐ ܡܕܡ ܥܬܝܕ ܐܢܫ ܕܢܬܟܬܫ̈ ܗܪܟܐ ܆ ܟܠܗܝܢ ܥ̇ܒܪ . .
SevAnt:CathHom ܕܒܣܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ ܥܡܗܘܢ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܝܘܡܢܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܆ ܠܛܒܬܐ̈ X0ܕܝܢ .
SevAnt:CathHom Xܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̇ ܡܟܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܒܩܠܐ ܆ ܟܕ ܐܦ ܬܪܬܝܗܝܢXẌ X XX .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܠܝܗܝܬܐ̈ ܕܡܢܗ ܕܠܗ ܕܫܪܪܐ ܐܡܗ . ܕܝܫܘܥ XܫXܡܗܗ̇ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܡܘܬܪܢܝܬܐ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܡܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܪ̣ܘܙ ܕܢܚܙܐ ܠܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝ ܆ ܘܚ̣ܙܐ . X ܘܚ̣ܕܐ ܀ .
SevAnt:CathHom ܨ . . . ܝܡܢ ܇ ܘܡܬܛܝܒܢ̈ ܕܠܥܕܬܐ ܬܘܒ ܢܪܗܛܢ̈ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܣ . ܐ ܡܬܐܫܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܠܟܪܣܐ ܝܬܝܪ ܡ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ . ܡܬܟ̇ܢܐ ܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚ ܚܕ ܟܘܢܝܐ ܕܢܚܒܘܫ ܗܠܝܢ ܇ ܨܠܡܐ ³ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ ܝܘܩܢܐ ܕܩܢܘܡܐ ܐܒܗܝܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܒܗܢܐ ܥXܡܐ ܠܐ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ̣ ܕܐܦܠܐ ܒܗ̇X ܗܠܝܢ ܨ̇ ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܕ . ܠ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܗ̇ ܡܬܬܘܕܝܢܝܬܐ ܐܘ̣ܣܦ .
SevAnt:CathHom ܕܐܣܬܟܟܝܢ̈ ܒܨܨܐ̈ ܆ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝܕܠܐ ܙܗܕܝܪܐܝܬ ܒ . . ܗܠܝܢ . ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܨܠܝܒܐ . ܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܣ̣ܕܪ ܆ ܠܘܩܒܠ ܐܝ̣ܕܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܬܝܬܝܢ̈ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܪܝܢܐ ܘܦܘܫܟܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢܝܗ̇ ܇ ܟܕ ܢܦܝ̣ܚܬ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
SevAnt:CathHom : ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣ̇ܟܝܢ ܠܩܝ̣ܡܬܐ ܆ ܗܠܝܢ : ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܪܘ̣ܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܬܚܘܡܐ ܚܬܬܝܬܐ ܝܝ XXXX ܕܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܡܚܘܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܘܕܡܢܐ̈ ܕܣܥܪܐ ܕܪܝܫܐ ܕܝܠܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ̣ܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
SevAnt:CathHom ܕܐܬ̣ܦܪܫܝܢ̈ ܠܚܫܚܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܘܐܓܢܐ̈ . ܠܘ ܐܝܠܝXܢXXXXXXXX ܕܗ̣ܘ ܕܢܬܟܝܢܢ̈ . ܐܠܐ .
SevAnt:CathHom ܟܣܝܐ̈ ¹³ܐܘ ܟܝܬ ܠܘܚܐ̈ ܕܟܐܦܐ . ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܡܚܘܝܐ ܆ ܠܠܐ ܗܠܝܢ ܩܪܝܒܐ ܀ ܘܬܘܒ . ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܘܐܬܠ ܠܟ ܗܠܝܢ ܦܠܐܩܐܣ̈ . ܐܠܐ .
SevAnt:CathHom ܕܢ̇ܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܘܡܐ ܇ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܡܢ ܠܒܐ ܢ̇ܦܩܢ̈ ܇ ܡܢ ܠܒܐ ܗܠܝܢ ܡܐ ܓܝܪ ܕܥܐ̇ܠ ܠܦܘܡܐ ܐܡ̇ܪ̇ ܠܐ ܡܣ̇ܝܒ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܆ ܐܠܐ .
SevAnt:CathHom ܕܩܐܣܪ ܡܬܥ̇ܟܪܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܕܢܬܝ̇ܩܪ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܗܢܐ ܙ . ܕܩ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘ ܟܝܬ ܒܬܫܡܫܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
SevAnt:CathHom ܐ̇ܬܕܟܪܬ̣ ܘܐ̇ܫܕܬ ܢܦܫܝ ܥܠܝ ܇ ܕܐ ܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘܒܠܠܝܐ ܇ ܟܕ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܠܝ ܒܟܠܝܘܡ ¹ܕܐܝܟܘ ܐܠܗܟ .
SevAnt:CathHom ܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܒܨܠܘܬܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܘܩܐ ܒܦܪܐܟܣܝܣ̣̈ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ .
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܝܒܝܫܬܐ ܘܨܗ̣ܝܬܐ ܐܘ̣ܥܝ̇ܬ ܆ ܘܫܘܒܚܐ ܗܠܝܢ ܛ̣ܥܝܢܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܆ ܟܢܐܝܬ- ܕܢܬܩ̣ܪܘܢ ܕܝܠܗ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ .