simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܠܡܪܘܕܐ̣̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܗܠܝܢ . XX [15]ܠܐ
Sahd:BookPerf [XX]ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ¹ܕܗܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܦ ܠܩܘܠܣܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܕܗܐ ܘܐܦ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ . ܕܡ ܒܥ̣ܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܛܦܝܐ ܘܝܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܝ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܡܪܝ ܢܦܪܥܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܢ̇ܡܠܠ
Sahd:BookPerf ܠܫ̣ܠܝܐ̣ ܕܢ̇ܫܬܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܢܬܒ ܒܡܕܒܪܐ
Sahd:BookPerf ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܒܢܝ̈ ܢܘ̣ܗܪܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܗܠܝܢ X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܠܟ ܬ̇ܕܘܢ ܆ ܗܠܝܢ X ܕܝܕܥ̇ ܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܥܡ ܕܟܪܐ̈ . ܗܠܝܢ X ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܠܡ̇ܒܥܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ X ܢܒܥܐ̣⁸ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܕܡ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ XX ܡ̇ܫܠܚܝܢܢ ܇