simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf . [29]ܘܕܠܐ . ܗܠܝܢ ܡܘܙܓܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܆
Sahd:BookPerf ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܛܪܘ ܡܫܡܠܐܝܬ̣
Sahd:BookPerf ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܙܗܪ
Sahd:BookPerf ܕܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܠܡܐ ܡܠܬ
Sahd:BookPerf ܡܫܟܚ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܬܥܝܢ̈ ܒܦܐܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܕܪܝ̈
Sahd:BookPerf ܕܢܣ̣ܝܟ ܒܪܦܝܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܇
Sahd:BookPerf . ܕܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܘܟܣܐ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܗܠܝܢ X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܒܬܢܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܒܝ̣ܫܘܬ X ܚܪܡܘܬܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܥܡ ܕܟܪܐ̈ . ܗܠܝܢ X ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܕܫܘܚܛܐ ܕܢܩܒܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܠܓܘܫܡܐ ܕܣ̇ܚ̣ܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܘܩܕܝܢ ܠܢ
Sahd:BookPerf ܡܠܬX ܕܫܠܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈
Sahd:BookPerf ܘܕܒܙܚܐ ܘܕܫܥܝܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܩܢܐ ܣܛܢܐ
Sahd:BookPerf ܆ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܦ̇ܐܝܢ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܕܨܥܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܩ̇ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܟܢܝܟܐ ܘܬܙܝܙܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܚܠܘܨܐ̈ ܡܘܒܕܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܢ