simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf . [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܟܝ ܗܠܝܢ ܪܙܢܐܝܬ ܇ ܡܕܝܢ ܘܐܦܢ ܣ̇ܓܝ ܗܠܝܢ ܡܬܬܣܝܡ . ܐܠܐ ܠܥ̇ܘܠܐ̈ ܘܠܡܪܘܕܐ̣̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . XX [15]ܠܐ ܓXܝܪ ܦܪܝܫ ܡ̇ܢ ܕܡܡܠܠ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܣܦܘܬܗܘܢ̈ . ܦܘܡܗܘܢ ܡܠ̣ܐ ܠܘܛܬܐ̣ ܘܡܪܬܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ
Sahd:BookPerf . ¹ܕܗܐ ܟܕ ²ܪܦܝ̣ܐܝܬ ܘܐܝܟ XX ܕܒܐܫܬܥܢܝܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܩܪܐ ܠܢ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܠܬܝܒܘܬܐ ܀ [XX]ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ
Sahd:BookPerf . ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܟ ܬܫܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ . ܕܓܒܪܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܓ̇ܒܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ X ܒܬܪܥܝܬܟ ܇ ܟܕ ܠܓܡܪ ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܘܝܢ ܠܩܘܠܣܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪ ܙܘܘܓܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡܢ XX ܟܠܦܪܘܣ ܐܦ ܠܩܘܠܣܐ ܫ̇ܘܝܢ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܡܟܟ̣ ܘܥ̇ܡܠ . ܘܟܒ̇ܫ̣ ܘܡ̇ܫܥܒܕ ܦܓܪܗ . ܗܠܝܢ ¹ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . [50]ܐܠܐ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . ܐܢܬ ܠܐ ܡܘܒܕܐܢܬܐܓܪܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܇ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . [48]ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܕܪܓܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܒܝܩܕܢܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܘܬܪܢ̈ ܡܕܡ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ
Sahd:BookPerf . ܕܗܐ ܘܐܦ ܠܗ ܠܣܘܢܩܢܐ ܕܟܝܢܐ̣ ܨ̣ܒܘ ܠܡܪܡܘ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ XX ܘܐܣ̣ܠܝܘ ܆ ܟܘܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ
Sahd:BookPerf . ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ Xܝ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܒܝܐ ܪܫܝܡܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܒܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ ܕܒܗܝܢ . [16]ܢܕܚܠ ܗܟܝܠ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܕܡ ܒܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܢ̇ܬܕܥܪܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܠܡܬܟܣܣܘ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܟܣܣܢܐ̈ ܇ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ
Sahd:BookPerf . ܘܝ ܠܡ ܠܕܡܬܥܩܡܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܠܡ̇ܛܫܝܘ ܬܪܥܝܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܡ̇ܛܦܝܐ ܘܝܐ ܠܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf . ܡܢܐ ܢ̇ܡܠܠ ܛܝܢܐ ܠܓ̇ܒܘܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܢܫܒܚܟ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܝܟ̈ ܕܪܘܚ ܘܕܦܓܪ ܀ [XX]ܡܢܐ ܡܪܝ ܢܦܪܥܟ ܥܠ
Sahd:BookPerf . ܢܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܘܒܕܝܪܗ̣ ܕܢ̇ܚܕܐ ܒܚܕܘܬܗ . ܢ̇ܚܕܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܠܫ̣ܠܝܐ̣ ܕܢ̇ܫܬܘܐ ܠܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf : ܘܒܢܝ̈ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܡܢܟܪܝܢ̈ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܚܫܘܟܐ ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ . XX2]ܐܡܪ ܠܝ ܗܟܝܠ ܡܣܪ . . . ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܬܗܠܠܬܐ ܘܠܓܘܚܟܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܢܫܒ̣ܬ̇ ܒܗܘܢ ܇ ܘܡܠ̣ܬ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܛܘܥܝܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ .
Sahd:BookPerf X ܕܝܕܥ̇ ܪܘܚܐ ܕܒܟ . ܩ̣ܕܡ ܕܘܢ ܐܢܝܢ̣̈ ܕܠܐ ܢܬܬܕܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܕܬ̇ܕܘܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܠܟܣܝܬܟ̈ ܕܝܠܟ ܬ̇ܕܘܢ ܆
Sahd:BookPerf X ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝܪܬܝܢ̈ . ܘܟܕ ܒܓܙܡܐ ܩܫܝܐܝܬ̣ X ܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܙܢܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܚܒܠܐ̈ . ܘܠܐ ܫܟܒܝ̈ ܥܡ ܕܟܪܐ̈ .
Sahd:BookPerf X ܢܒܥܐ̣⁸ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ X ܕܫܡܗ ܗܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܐܝܢ̈ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܡ̇ܒܥܐ . ܐܠܐ
Sahd:BookPerf XX ܡ̇ܫܠܚܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܒܐ̈ ܒܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܢ̇ܥ̣ܡܠܘܢܢ ܗܠܝܢ ܘܠܡ̇ܙܟܐ ܐܢܘܢ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܘܡܚܡܣܢܢܘܬܐ . ܕܕܡ ܟܕ ܡܢ