simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܡܘܙܓܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܆ ܐܢܫ ܕܢܩܢܝܗ̣̇ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܘܙܓܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ . [29]ܘܕܠܐ .
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܢܛܪܘ ܡܫܡܠܐܝܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ . ܘܫܦܝܪ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܬܐܚܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ .
Sahd:BookPerf ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܙܗܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ . ܚܙܘ Xܢ ܠܐ ܬܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܡܐ . ܐܘ ܕܢ̇ܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ .
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܠܡܐ ܡܠܬ ܦܘܠܘܣ ܟܪܘܙܐ ܕܐ̇ܡܪ : Xܝ ܗܠܝܢ ܠܚܫܐ̈ ܕܪܓܬܐ . ܘܠܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܥܩܪܐ ܕܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܦܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ ܕܟܝܢܐ ܡ̇ܬܟܣܣܝܢ ܘܒܗܬܝܢ ܇ ܕܡ̇ܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܗܘܢ ܐܫܟܚܘ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ Xܢ ܡܢ ܣܛܢܐ ܡܫܟܚ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܕܪܝ̈ ܐܠܗܐ ܢܨܝܒܝܢ̈ ܥܠ ܬܦܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܝ̈ ܚܙܘܐ ܘܪܓܝܓܝ̈ ܝܐܝܘܬܐ . ܕܡܢܬܥܝܢ̈ ܒܦܐܪܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܦܐܪܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ XX ܟܐܒܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܡܘܠܕܐ ܗܠܝܢ ܘܬܛܝܪܐ . ܘܡܣܝܘܬܐ̣ ܘܚ̇ܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܕܢܣ̣ܝܟ ܒܪܦܝܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܛܘܟܣܐ ܐ̇ܡܪ ܝܗ̇ܒܬ ܠܟܘܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܥܒ̇ܕܬ ܗܠܝܢ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ ܆ ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܒܡܠܐ̣̈ ܘܡ̇ܚܘܐ ܒܥܒ . . . ܕܐ .
Sahd:BookPerf X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܬܗܠܠܬܐ ܘܠܓܘܚܟܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܢܫܒ̣ܬ̇ ܒܗܘܢ ܇ ܘܡܠ̣ܬ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܛܘܥܝܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ .
Sahd:BookPerf ܕܒܒܝ̣ܫܘܬ X ܚܪܡܘܬܗܘܢ ܆ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܢܘܪܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܘܠܡ̇ܚܦܝܘ ܝ̇ܬܗ ܒܬܢܢܐ ܕܚܫܐ̈ .
Sahd:BookPerf X ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܝܪܬܝܢ̈ . ܘܟܕ ܒܓܙܡܐ ܩܫܝܐܝܬ̣ X ܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܙܢܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܚܒܠܐ̈ . ܘܠܐ ܫܟܒܝ̈ ܥܡ ܕܟܪܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܡܢܗܘܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܚ̣ܪܪܢ ܆ ܘܕܟ̣ܝܢ ܘܚܣ̣ܝܢ ܗܠܝܢ ܫܢܝܘܬܐ ܕܥܠ ܕܟܪܐ̈ ܇ ܘܡܕܡܟܐ ܫܟܝܪܐ ܕܫܘܚܛܐ ܕܢܩܒܬܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܘܩܕܝܢ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢ̣ܐ ܇ ܘܡܩܝܡܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܝܢ ܠܢ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܠܓܘܫܡܐ ܕܣ̇ܚ̣ܝܐ .
Sahd:BookPerf ܕܢܒܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ XX ܡ̇ܬܢܐ ܇ ܐܘ ܟܝܬ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܝܟܠܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܠܬX ܕܫܠܝܚܐ .
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܩܢܐ ܣܛܢܐ ܇ ܠܠܒܐ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܙܗ̣ܝܪ ܒܩܪܒܗ . ܗܠܝܢ . ܘܨܚܢܘܬܐ ܘܡܠܐ̈ ܕܫܛܝܘܬܐ . ܘܕܒܙܚܐ ܘܕܫܥܝܐ .
Sahd:BookPerf ܦ̇ܐܝܢ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܠܡ̇ܨܠܝܘ . ܟܕ ܡܪܝܡܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ̣ ܢ̇ܬܩܕܫ ܫܡܟ . ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܆ ܘܕܫܪܟܐ .
Sahd:BookPerf ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ̣ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܩܒ̣ܠܘܗܝ ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ̣ ܕܐܫ̣ܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̣ ܠܟܐܒܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܫܪܟܐ .
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܦܐܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܗ̣ ܘܠܗܝܢ ܪܚ̇ܡ ܀ ܗܠܝܢ ܘܫܠܡܐ . ܘܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܐܢܘܢ ܬܚܠܘܨܐ̈ ܡܘܒܕܢܐ̈ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܠܒܪ ܀ ܗܠܝܢ ܚܙܘܐ ܠܐ ܢܟܦܐ ܘܓܝܪܐ . ܘܡܢ ܐܣܟܡܐ ܠܐ ܟܢܝܟܐ ܘܬܙܝܙܐ .
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܚܪ ܒܩܢܘܡܢ ܇ ܗܠܝܢ ܦܘܡܢ ܠܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ Xܢ ܕܪܛܢ̣ܐ ܘܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ .