simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܦܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܫܬܡܫ ܇ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . [X]ܕܝܠܢ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܘܗܪܐ̈ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [X]ܗܫܐ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܪܒܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܗܠܝܢ . [XX]ܐܠܐ ܡܛܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . Xܝ [X]ܐܝܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܚܫܒܬܐ ܥܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܟܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܝܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܐX⁰ ܕܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . XXX ³⁰ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡ̣ܟܐ ܡܚܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ : ܕܟܕ ܛܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ XXܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܒܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܐܐܪ ܇ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ³[ . .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܒܝܫܬܢ̈ ܣܒܠܝܢܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܝܘܣܝܦܘܣ ܥܠ ܫܪܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܟܚܕܐ ܡܣܬܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܝܘܬܐ ܕܢܥ̇ܙܐX ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܝܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܫ̇ܐ̣ܠX ܬܘܒ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܫܡܝܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܝܟ ܫܒ̇ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܫܒܘܩ ܗܘܐ ܡܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ