simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܐܐܠܗܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܢܐ ܗܝ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܦܘܬܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܘܬܢ ܢܬܓܡܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܛܘܦܣܗܝܢ : ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܕXܢ ܛܒ ܚܒܝܫܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܟܦܪܝܢ ܒܥܒܘܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܘܬܘܒ : ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܓܕܫ̣ ܠܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܗܕܘ . [7]ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܝܡܬܐ . [X]ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܗܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܦܝܪܐ̈ . [X]ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܒܣܘܓܐܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܝܬܐ̈ . [X]ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܐܓܘܢܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܫܡܝܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܝܟ ܫܒ̇ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܠܬܐ . [X]ܨܝܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܬ ܛܘܠܝܩܝܢ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗ : X ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗ ܐܣܬܥܪ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܓܘܢܐ̈ ܇ XX ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܘ ܡܢ Xܘܬܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܚܘܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܘܒܡܠܐ̈ Xܢܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ¹ܥܡ ܝܕܥܬܗܝܢ̈ ²ܕܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܦ ܒܘܣܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . XXX ³⁰ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ