simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܐ . . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܘܬܢ .
PhiloxMab:TenMem ܐ . . ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܝܫܘܥ
PhiloxMab:TenMem ܝ . . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ XܢX
PhiloxMab:TenMem ܥ̇ܒܪ . . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܒܪܐ ܐܟܘܬܗ
PhiloxMab:TenMem ܀ X3ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܥܝܬܗ̇ ܕܚܛ̇ܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܐ ¹0⁶ܒܟܠܙܒܢ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܫܘܥ XX
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܐ . ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܒܢ̈ . ܘܡܐ
PhiloxMab:TenMem X24 ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܟܘܬXܘܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem X38 ܒ . ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܝܢ :
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܐܝܬ ܒܐܒܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܚܘܪܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܩܡ ܒܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܡܕܝܢ ܕܡܢܗ ܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܒܩܕܡܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܕܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܠܐܝܕܐ ܕܐܚܘܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܟ ܡܪܝ
PhiloxMab:TenMem ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܢ ܐܫܬܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐܐܝܬ̈ ܒܝܘܠܦܢܗ XX
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܗ̣ܘ . ܗܠܝܢ ܕܩܪܘ ܐܝܟ ܕܒܥܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܢܘܢ ܕܫܛܝܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܬܕ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ ܟܕ ܛܒ