simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl . X X X 183ܕܥܠܘܗܝ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܪ]ܥܝܢܐ X[ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܢܗܘܐ ܐܚ̇ܕ ܗܝܕܝܟ . ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . X ܢܣܬܟܠ ¹ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܇ ܕܗܠܝܢ X XXX39ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܒܪ ܕܛܟܣܐ ܗ̣ܝ ܘܙܘܥܐ ܕܨܠܘܬܐ X X X X1ܕܪܘܚ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ¹ܘܡܚܠܦ ܬܟܝܒܘܬܗܘܢ XXXX8 ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܥܡ̇ܠ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܨܘܡܐ ܥܡܝܠܐ ܀ X ܐܩܡܐ ܡܨܥܝܐ X ܡܒܨܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܚܠܝܛܐ . ܟܕ ܒܙܒܢ ܝ̇ܠܕܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܘܒܙܒܢ ܗܠܝܢ ܀ 3ܨܠܘܬܐ ܬܘܒ . ܠܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܠܚܘܕܝܬܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܝܕܥܬܗ . ܕܝ̇ܕܥ ܕܠܡ̇ܢ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ . ܒܕܠܘ ܠܦܘܬ ܥܡܠܐ̈ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܢܕܥ ¹⁰ܕܒܣܘܟܠܐX¹ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܝܢܐ ܐܠܦܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܓܢܐX ¹ܠܢ ܇ ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܕܒܠܝܠܐܝܬ ܣܝܡܢ̈
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܆ ܒܕܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܀ 15ܪܘܚܢܐ ܕܝܢ . ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܬܫܡܫܬܗ ܫܓܝܫܐ ܆ ܘܕܘܘܕܐ ܡܬܡܠܐ ܒܟܠ ܦܘܠܚܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܝܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢX ܙܢܝܐ̈ ܕܛܝܒܘܬܐX ܒܥܕܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl . ܒܕܡܚܕܐ ²ܥܡܗ ³ܕܫܪܝܘ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ⁴ܐܘ ܒܨܠܘܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܐ̇ܝܢ ܒܗܠܝܢ ܣܓܝ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܗܘ̇ܝܢܢ ܡܐ ܕܩܝ̇ܡܝܢܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܚܘܫܒܐܐܝܬ̈ ܒܗ̇ . ܗܘ̇ܕܝܢ ܕܘܒܪܐ ܆ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl . ܒܪܡ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܡܬܕܠܚܢ̈ ܇ ܐܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܫܚܩܐẌ ܗܠܝܢ ܘܕܨܦܪܐ ⁸ܘܚܝܘܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ . ܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܗܒ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ . X ܕܐܫܬܘܝܘ X X70 ܕܠܨܒܝܢܗܘܢ ܡܝܬܪܐ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܘܗܘ̇ܐ ܬܘܒ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܣܟܠܐ ܘܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܚܕܐ ܥ̇ܪܩܝܢ ܘܡܬܛܫܝܢ ܟܠܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl . ܘܗܟܢܐ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܫܡܬ ܗܪܟܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܗܠܝܢ ¹³ܕܦܘܪܫܢܐ ܀ 3ܐܢܐ ܓܝܪ ¹ܢܣܝܢܐ̈ ²ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܒܬ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܘܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܩܐ̇ܡ ܢܝܚܗ ܘܫܚܩܗ ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܡܙܝܥ ܗܠܝܢ ܟܠ ܫܚܩܐ̈ ܕܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܙܝܥX ܠܗܘܢ Xܠܘܬ
IsaacNin:DiscColl . ܘܪܡܝܣܘܬܐ ܕܚܝܪܐ̣ ܘܗܕܡܐ̈ ܕܡܛܟܣܝܢ ܡܛܝܒܝܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ X ---- X ܕܦܓܪܐ̇ ܕܫܩܝܠ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܓܫܘܗܝ̈ ܒܥܕܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl . ܣܦܩܢ̈ ܕܢܫܘܕܥܢ̈ ܠܟ ܫܪܪܐ X XX X 15 ܕ ܫܪܝ ܕܢ̇ܚ ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܓܘ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܗܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl . ܫܘܚܠܦܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܪܗܛܗ ܕܗܘܢܐ · ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ¹ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣ ܕܡܢ ܗܪܓܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܝܠܕܐ ܨܠܘܬܐ ܀ X ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl X 177ܕܐܬܟܬܒܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܆ ܣܝܡܐ X ܠܢ ܠܡܛܟܣܘ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܕܩܪܒܢܢ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܪܫܐ̈
IsaacNin:DiscColl X 9 ܡܢ ܥܘܗܕܢܗ . ܒܕܦܓܪܢܐ ²ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܪܢ̇ܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܠܐܡܫܟܚ . ܐܠܐܐܡܝܢܐܝܬܡܣܬܪܕ X ܠܘܬ