simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl Xܐܢܝܢ̈ ܕܦܬܚܢ̈ ⁷ܠܢ ܬܪܥܐ⁸ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܝ̇ ܕܡܥܠܝܐ ܗܠܝܢ ܒܪܚܡܬܐ ܗ̇ܝ ܫܒܝܬ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܬ ܒܗܘܢ .
IsaacNin:DiscColl ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠܝܬܐ ܀ 23ܚܣ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ ܇ ܕܡܛܒܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܢܝܝ̈ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܝܢ̈ ⁴ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈ . ܒܪܡ ܒܟܠ ܚܕܐX ܙܒܢ ܗܠܝܢ ܆ ³ܟܕ ܢܦܝܠܝܢ ܥܠ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܩ .
IsaacNin:DiscColl ܝܕܥܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܀ XX ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܐܚܪܢܐ ܐܬܦܪܣ ܇ ܕܚܠܦ ܚܘܒܠܗ ܒܝܫܬܐ̈ ܢܥܬܕ ܠܗ .
IsaacNin:DiscColl ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܗܠܝܢ ¹ܬܡܝܗܬܐ ²ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ³̈ ܘܡܒܝܐܢܝܬܐ̈ ܢܣ̇ܒܝܢ̇ .
IsaacNin:DiscColl ܡܬܚܙܝܢ̈ ܒܗ ܒܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܀ 3ܘܠܡܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܢܩܦܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢܢ ܇ ܘܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܡܢܬܐ ܕܚܝܠܐ X 155ܩ ܒ . ܢܦܫܐ .
IsaacNin:DiscColl ܕܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܪܓܐ ܡܬܝܠܕܢ̈ ܒܗ ܒܪܥܝܢܐ . ܥܩܬܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ܐ ܐܦX ܒܟܪܝܘܬܐ ܗܝ̇ ܡܦܢܝܬ ⁰ܠܚܝܐ̈ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐX .
IsaacNin:DiscColl ܡܢ ܫܠܝܐ ܩ̇ܢܐ ܠܗܘܢ ܐܢܫ . ܐܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܢ ܬܡܗܐ ܗܠܝܢ ³ܕܒܗ ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐܝܬ . ܘܬܒܪܐ ܕܠܒܐ . 16ܘܬܠܬܝܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܢܝ X Xܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܦܩܕܝܢ ³ܥܠ ܗܠܝܢ ¹ܐܝܟܢ ²ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܒܬܗܪܐ X 265ܐܡܝܢܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ :
IsaacNin:DiscColl ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ ܠܘܬ ܡܕܥܗ : ܘܒܫܠܝܐ ܐ̇ܬܝܢ ܠܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ 19 -- IIIܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ :
IsaacNin:DiscColl ܕܝܢ ܕܥܠ ²ܙܢܝ̈ ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܬܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܐ 197 ܕܩܒܠ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ . ܗܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܟܝܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܘܝܢ . X
IsaacNin:DiscColl ܕܒܬܪܟܢ ܡܢܗܪܝܢܢ . ¹² ·XXܝXXXX X X--X ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܇ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ X XX1ܙܢܝܐ̈ ܕܕܟܝܘܬ ܨܠܘܬܐ . X
IsaacNin:DiscColl X X XIX XXܝ . ܠ . ̇X XXX XܝܩXܢXܩ . XXܝܠܝܢ X Xܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܦܟܐ XX 21ܫܝܢܐ ܒܢX ܕܝܢ ܗܠܢ XXܝܘ̇ܐ ܗܘܦܟܐ ܫXܝܫܐ . X
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ XX X 1X9 ܐ ܘܪܚܬܐܘܫܒܝܠܐ̈̈ ܇ ܕܚܘܝܢܢ ܗܠܝܢ ܘܪܘܝܚܘܬܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܆ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܟܝܠ X
IsaacNin:DiscColl ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ¹ܐܢܫ : ܡܢ X XXX8ܙܘܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܒܕܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܘܒܪ ܐܪܙܐ ܕܐܠܗܐ . X 1X8ܩ X 16ܢܣܬܟܠ ܡܢ X
IsaacNin:DiscColl ܗܘ̇ܐ ܠܟܘܢ ܗܢܐ . Xܐܠܐ ܚܘܝ ܕܐܝܟ X XX 113ܕܠܒܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܠܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܚܝܐ̈ X 311ܕܫܒܝܚܝܢ ܡܢ X
IsaacNin:DiscColl ܟܐܡܬ ܪܢܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܨܦܝܢ ܗܠܝܢ ܒܚܫܐ ܥܠܝܗܝ̇ܢ ܬܘܒ ܦܢ̇ܐ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܕܘܝܐܝܬX . X6ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ X ܗܘܢܐ̇ ܒܝܕ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟܠ . ܗܘ̇ܝܢܢ XXXX8⬩ܒܐܪܙܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܐܚ ܢܢܚ̇ܢܢܢ ܠXܝ X1 . 75 X . 519 ܗܫܐ ܕܒXܝܒܘܢܗ ܕܐܠܝXܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܢܐ 1 . 43ܝ . Xܥܢܐ ܐܡܢdd ܕܒXܝܢܚܝܝܢܝܢܐ̈ XܝXܝܐ
IsaacNin:DiscColl . ܘܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܩܐ̇ܡ ܢܝܚܗ ܘܫܚܩܗ ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܡܙܝܥ ܗܠܝܢ ܟܠ ܫܚܩܐ̈ ܕܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܙܝܥX ܠܗܘܢ Xܠܘܬ