simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܘܕܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . 13]ܝ [XIܐܘܢܬܐ
IšoMerv:ComOT ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܢܐܬܝܢ̈ ܗܠܝܢ . [12]ܘܒܝܕ ܩܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܫܒܚ ܠܐܝXܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . [29]ܗ̇ܝ ܕܠܐ
IšoMerv:ComOT XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܐܟܙܢܐ
IšoMerv:ComOT ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ . X18]ܥܒܪܝܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܥܕܠ ܒܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܠܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܗܟܢܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܡܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܒܠ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܪܒܐ ܢܦܓܥ ܒܕܐܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ
IšoMerv:ComOT ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܘܐܪܒܥ ܐܘܣܦ ܝXXX0ܝXXXܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ
IšoMerv:ComOT ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܬܛܥܝܘ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܫܘܝܢ ܠܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܒܕܠܐ ܣܥܝܪ
IšoMerv:ComOT ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܡܡܠܠܝܢܢ ܗܠܝܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܬܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܒܬܪ ܕܡ̣ܠܟ ܗܠܝܢ . ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܐܦ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܕܣܓܝ ܚܣܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܟܝ̈ ܡܛܝ ܠܟܝ ܗܠܝܢ . ܕܫܒܩܬܝ ܠܐܠܗܐ