simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . 13]ܝ [XIܐܘܢܬܐ . ܗܢܘ . ܢܕܬܐ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܐܒܠܐ ܐ̇ܡܪ ܀ X X ܗܠܝܢ ܒܡܘܬܗ . ܘܗ̣ܘ ܠܡ ⁵ܡܪܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܩܠܐ . ܘܕܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . [12]ܘܒܝܕ ܩܠܐ ܪܟܝܦܐ ܕܒܬܪܟܢ ܪܡ̇ܙ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܝX ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܢܐܬܝܢ̈
IšoMerv:ComOT . [29]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܦܣ ܠܒܪܬܟ ܕܬܙܢܐ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܠܟܗܢܐ̣ ܕܢܫܒܚ ܠܐܝXܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT . X ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܚܕ ܩܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܠܝܢ : ܘܬܘܒ ܬܠܬ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܘܒܬܪܟܢ XXXX XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ
IšoMerv:ComOT . X18]ܥܒܪܝܐ ܆ ܚܛܘܗ̇ ܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܥܡܐ ܘܡܒܕܩܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܕܫܦܥܐ ܠܡ ܕܡܝܐ̈ ⁵ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ ܠܛܣܐ² ܕܠܥܠ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܚܘܣܝܐ ܇ ܡܛܠ ܚܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܠܥܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ . X ܟܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܇ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܦܘܫܟܐ . X ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܕܠ ܒܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܕܗܟܢܐ ܢܣܬܒܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܥܕ X ܠܡܐܡܪ . ܕܫܡܫܐ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܐܠܐ ܥܪܝܐ ܘܓܠܝܕܐ . ܠܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܕܠܐ ܩܡ ܐܚܪܢܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܕܣܥ̣ܪ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܘ XX ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܛܝ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܡܠܦܢ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܓܪܒܝܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝ̈ ܠܒܒܠܝܐ̈ . ܐܪܙܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ² X ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܣܝܡܐ ܕܒܒܠ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܪܢ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܥܒܝܕܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܠܕܘܝܕ ܫܘܝܐ . ܨܒ̣ܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܬܪܡܝ . ܘܗܐ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܝܠܝܦ ܗܘܐ ܇ ܕܒܚܪܒܐ ܢܦܓܥ ܒܕܐܟ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܠܛܠXܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܗܢܘ . ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܝܗ̣ܒܠܗܘX ܕܝܢܐ̈ ܥܕܡܐ . ܗܠܝܢ ܝܣܪܝܠ . ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܐܘܣܦ ܝXXX0ܝXXXܥܠ
IšoMerv:ComOT . ܐܬܛܥܝܘ ܡܢ ܪܓܠܬܐ̈ ܘܐܬܕܠܠܘ . ܗܢܘ . ܡܬܓܪܦܝܢ ܒܡܣܡ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈
IšoMerv:ComOT . ܒܕܠܐ ܣܥܝܪ ܠܝ ܡܕܡ ܝ XXXܝ¹ ܕܦ̇ܚܡ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܠܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝ ܫܘܝܢ ܠܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܡܚܘܐ ܗܠܝܢ ܇ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬ X ܕܝܢܐ . ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܡܡܠܠܝܢܢ
IšoMerv:ComOT . ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ . ܬܘܒ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܩܛܝܪ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐܐܝܬܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܒܬܪ ܕܡ̣ܠܟ
IšoMerv:ComOT . ܕܐܦ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܗܠܝܢ . X⁰ܪܡ̇ܙ ܠܗ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܗ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܕܣܓܝ ܚܣܝܢ ܘܥܙܝܙ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܘܡܫܟܚ ܠܡܚܬܪܘ ܘܠܡܥܦܩܘ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܘܕܥ ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT . ܕܫܒܩܬܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܙܠܬܝ ܒܬܪ X ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡܛܝܢܟܝ ¹ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܝܫܬܟܝ̈ ܡܛܝ ܠܟܝ