simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܘܫܡ̣ܥ ܇ ܘܠܘ ܓܫܝܡܐܝܬ ܀ ܫܠܡ ܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ¹0ܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܩܪܝܡܬܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ ܠܗܝܢ . [X]ܘܙܒܢܬܗ̇ ܠܝ . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ . ³ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܦܫܬܐ̈ ܘܩܘܪܛܡܐ̈ ܘܟܣܢܐ̈ ܪܡܝܢ̈ ܒܗܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܐ ܕܢܬܪܝܢX ܛܪܦܝܗܝܢ̈ ܡܢ ܪܘܚܐ̈ ܇ ܠܡܕܡ ܚܫܚܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܠܫܩܡܐ̈ ܡܢ ܐܝܠܢܝܗܘܢ̈ . ܫܩܡܐ̈ ܬܐܢܬܐ̈ ܕܒܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܠ ܕܘܝܕ ܪܡܙܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܗܠܝܢ ܆ ܕܒܥܠܬܢ ܚܘܣܢܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܐܣܬܠܝ ܫܐܘܠ ܘܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ .
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ . ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒܝܩܘܬܗܘܢ ܡܦܫܩ ܠܗ ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܐ ܕܫܠ̣ܝ ܡܛܪܐ ܆ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܓܙܘ . ܩX ¹ XX11 18]ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܡܫܩܠܝܢ ܡܢܟ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܕܡܘܬ ܡܝܐ̈ ܕܡܛܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܣܝܐ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܣܠܘܩܘܣ Xܐܚܪܢܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܩܛܝ̈ ܚܘܝܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܓܦܬܐ ܒܚܩܠܐ ܆ ܘܠܩ̣ܛ ܡܢܗ̇ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܆ ܡܠܐ ܡܐܢܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܗܫܐ ܕܚܝܝܢ̈ . ܘܒܕܪܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ ܡܬܓܠܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܒܓܘ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܠܘܬ ܒܒܠܝܐ̈ . ܡܣܬ ܕܢܦܢܐ ܥܡܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܘܢܬܒܣܡ ܗܠܝܢ ܘܬܚܪܒ . [XX]ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܩܡܘ ܒܡܕܝܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܐܬ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܫܘܒܚܟܝ ܘܕܝܕܝܥܘܬܟܝ ܡܢ ܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ . ܟܬܝܐ̈ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ . [X]ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܠܟܝ ܐܬܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܥܠܬ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܡܐ ³ܘܡܥܠܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܢܒܣܡܘܢ ܒܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܦܢ̈ ܠܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢ ܟܠܒܐ ܘܢܡܪܐ ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܐ ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܪܫ ܝ ܗܠܝܢ ܚ̇ܪܒ ܘܡܚܒܠ . [XX]ܗܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܝX ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܐ̈ ܆ ܪܫܢܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܕܓܘܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܟܕ ܚܕܪܗ̇ ܆ ܚ̣ܪܒ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ ܡܐܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܟ ܗܫܐ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܓܢܒܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡܘܒܕܘܬܗܘX . [X]ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܓܢܒܐ̈ ܐܬܘ ܥܠܝܟ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܝ ܗܫܐ ܐܚܝܕܝܢ . X9X]ܐܠܐ ܒܪܟ ܡܕܡ ܠܐܠܗܐ ܝ XXXܝXX ܗܠܝܢ ܕܐܡܬܝ ܢܥܪܒ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܥܡܠܝ̈ ܘܟܐܒܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܫܘܚܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܪܘܪܒܐܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܇ ܚܘܬܪܐ̈ ܘܝܥܢܘܬܐ ܘܪܓܬܐܫܟܝܪܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܗ ⁴ܒܠܚܘܕ ܡܬܢܬܦܝܢ ܘܫܓܝܫܝܢ . ܘܡܟܐ ܡܩܪܒ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܆ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܝܬܒܝܢ .