simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . 13]ܝ [XIܐܘܢܬܐ . ܗܢܘ . ܢܕܬܐ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܐܒܠܐ ܐ̇ܡܪ ܀ X X ܗܠܝܢ ܒܡܘܬܗ . ܘܗ̣ܘ ܠܡ ⁵ܡܪܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܩܠܐ . ܘܕܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . [12]ܘܒܝܕ ܩܠܐ ܪܟܝܦܐ ܕܒܬܪܟܢ ܪܡ̇ܙ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܝX ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܢܐܬܝܢ̈
IšoMerv:ComOT . X ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܚܕ ܩܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܠܝܢ : ܘܬܘܒ ܬܠܬ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܘܒܬܪܟܢ XXXX XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ ܠܛܣܐ² ܕܠܥܠ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܚܘܣܝܐ ܇ ܡܛܠ ܚܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܠܥܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ . X ܟܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܇ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܦܘܫܟܐ . X ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܕܠ ܒܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܥܒܝܕܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܠܕܘܝܕ ܫܘܝܐ . ܨܒ̣ܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܬܪܡܝ . ܘܗܐ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܝܠܝܦ ܗܘܐ ܇ ܕܒܚܪܒܐ ܢܦܓܥ ܒܕܐܟ
IšoMerv:ComOT . ܐܬܛܥܝܘ ܡܢ ܪܓܠܬܐ̈ ܘܐܬܕܠܠܘ . ܗܢܘ . ܡܬܓܪܦܝܢ ܒܡܣܡ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈
IšoMerv:ComOT . ܒܗ̇ܝ ܕܡܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܡܚܘܐ ܗܠܝܢ ܇ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬ X ܕܝܢܐ . ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܡܡܠܠܝܢܢ
IšoMerv:ComOT . ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ . ܬܘܒ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܩܛܝܪ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐܐܝܬܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܒܬܪ ܕܡ̣ܠܟ
IšoMerv:ComOT . ܕܣܓܝ ܚܣܝܢ ܘܥܙܝܙ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܘܡܫܟܚ ܠܡܚܬܪܘ ܘܠܡܥܦܩܘ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܥܠܝܡܐ ܬܢܝܢܐ ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܘܕܥ ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT . ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ¹ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܕܐܢܐ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܐ Xܡܗܢܝܢ ܠܦܠܚܝܗܘܢ̈ . [XX]ܪܘܚܐ ܕܡܠܝܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܦ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢܬܐ ܬܘܒ ܕܗܒܠ ܗܒܠܝܢ̈ ܐ̇ܡܪ ܩܘܗܠܬ . X ܗܠܝܢ . ܟܕ ܡܡܠܠ ܥܠ ܫܘܝܘܬ ܓܕܫܐ̈ ܘܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܬܩܠ ܒܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܘܙܪ . ܩ ܕܢܕܥ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܨܝܕ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܘܕܒܪܗ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܚܣ . ܐܠܐ ܠܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܡܦܩ ܠܓܠܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܠܕܘܝܕ ܗܠܝܢ ܐܫܬܘܝܘ . ܟܕ ܠܘ ܠܪܓܬܐ ܕܒܝܫܐ̈ ܡܥܕܪ ܐܠܗܐ ܒܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܝܘܢܝܐ ܆ ܢܒܪܟܟ ܘܒܪܟ ܐ̇ܡܪ ܟܢܝܟܐܝܬ ܇ ܕܠܐ ܢܕܡܐ ܠܣܛܢܐ ܗܠܝܢ ܒܐܦܝܟ̈ ܢܨܚܝܟ . ܘܗܐ ܕܢܨܚܐ X ܠܐܠܗܐ ܘܡܘܬ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܬܕܒܚ ܒܪܫ ܗܠܝܢ ܫܐܘܠ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ . ܒܕܐܣܒܪ ܕܠܐ ܕܟܐ ܡܢ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐܫܠܡ ܥܝܕܐ ܘܟܢ ܢܡܘܣܐ ܕܢܬܐܟܠܢ̈ . ܬܘܒ ܛܡܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܬܠܬ ܨܒܥܢ̈ ܕܐܝܬ ³ܠܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܚܕܐ ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܐܪ ܡܥܒܪ ܦܪܚܬܐ ܇ ܘܡܢ ܝܡܐ ܢܘܢܐ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܢܘܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܪ ܕܐܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܡܛܠ ܕܒܙܒܢ ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ ܚܒܛܐ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܗܢܘ ܕܒܗ̇ܝ ܠܡ ܫܥܬܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT . ܡܫܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܝܪܐ ܕܬܒܢܐ ܕܡܬܩܠܦ ܡܢ ܐܣܐ̈ ܕܐܘܨܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܒܟܣܦܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟܢܫ ܗܘܐ ܡܢ ܕܐܝܟ