simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܗ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܟܠܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܣܦܪ ܬܫܒܚܬܐ̈ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܣܦܪܐ ܩ̇ܪܐ ܇ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ Xܝ
IšoMerv:ComOT ܕܒܫܢܬܗܘܢ ܚܙܝܢ ܚܠܡܐ̈ ܇ ܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗܠܝܢ Xܢ ܗܠܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܐܘ ܒܫܡܥܐ ܐܘ ܒܚܙܬܐ . ܘܐܦ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈