simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܟܝܬ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܇ ܠܐ ܦܓܥ . . . . ܥܕܟܝܠ . ܫܬܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܒܗܝܢ . X [ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܝܬ ܒܗܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܢܬ . . ܕܝܢ . . .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܫܥ ܓܕܫܐ̈ XXܘܪܓܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܆ ܒܫܘܐܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܓܢܣܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܓܢܣܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
Elia:epLeonḤar ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ . X ܥܕܪܘ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܆ ܘܦܘܠܓܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܦܐܢܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ .
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܆ ܘܦܘܠXܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐܐܦܐܢܐ ܡܘܕܐܐܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܠܡܪܟܒܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ : ܠܐ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪ̣ܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܠܡܪܟܒܐ ܆ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܕ̇ ܠܐ ܗܠܝܢ ܩܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܫܡܗܐ̈ ܟܝܬ ܘܓܕܫܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܡܟܢ̈ ܘܝܬ . ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠܬܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܘܝܬ . ܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܝܗܒܝܢܢ ܠܐܠܗܘܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈ ܝܬܝܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠܬܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܝܬܝܪܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܝܗܒܢܢ ܠܐܠܗܘܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܣܟ ܕܠܦܪܝܫܘܬܗܘܢ ܡܫܟܚ ܢܟܢܫ ܘܢܨܡܘܕ ܠܚܕܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘ . X ܇ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܫܘܡܠܝܐ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܪܣܝܣ X ܘܬܘܒ Xܗܠܝܢ ܐܦ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ .
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܬܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܕܝܢ ܠܚܕ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ ܬܐܡܪܘܢ ܕܚܫܒܝܢ ܒܠܚܘܕ :
Elia:epLeonḤar ܕܟܕ ܒܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܕܐܢܫܝܬ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܡܬܚܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܬܘܩ ܡܢ ܣܓܝܐܬ̈ ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܨܥܬܐ :
Elia:epLeonḤar ܕܒܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܫܬܡܗ ܘܡܬܝܩܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܐܦ ܕܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܐܡܬ ܫܡܗܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ :
Elia:epLeonḤar ܕܒܫܪܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܩܛܝܢܘܬܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܚܘܝ ܕܣܟܠܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܪܫܝܥܢ̈ :
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܓܡܪ ܆ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܡܕܥܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܪܟܒܐ ܐܝܟ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܟܕܝܢܘܬܗܘܢ :
Elia:epLeonḤar ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ³⁰ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ X ܓܪܓܘܪܝܘܣ X ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ :
Elia:epLeonḤar ܕܡܠܝܠܐܝܬ ܟܐܡܬ ܐܬܥܬܕܘ ܡܢ ܠܐܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܢܥܘܠ X ܫܠܡ X ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ ܇ ܫܪܝܐ ܕܬܠܬܐ ܫܘܐܠܐ̈ :