simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܠܟ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܇ ܗܠܝܢ ܥܠܡܝܢܝܐ̈ ܘܕܫܘܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܨ ܥܠ ܗܕܐ X ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ X
Elia:epLeonḤar ܕܠܒܪ ܐܬܕܡܪܘ . ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܛܒܝܒܬܐ ܘܡܝܩܪܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܕܡܪ : ܣ̇ܦܩ ܠܡܩܠܣܘ ܙܕܩܐܝܬ . ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܐܦ
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܫܘܠܡܗ̇ ܡܬܝܩܢܐ . ܪܚܡ̣ܬ ܩܪܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܛܒܝܒܬܐ ܘܡܝܩܪܬ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܚܠܝܡܐܝܬ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܪܣܝܣ X ܘܬܘܒ Xܗܠܝܢ ܐܦ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ .
Elia:epLeonḤar ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ . X ܥܕܪܘ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ .
Elia:epLeonḤar XXXX ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܟܚܘܢ ܕܢܥܕܪܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ X ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ . X ܥܕܪܘ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܟܠܗܝܢ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ ܠܡܟܬܒ ܣܓܝܐܝܬ ܡܛܠ ܦܝܣܟ ܡܫܡܠܝܐ : ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܟ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܐܓܪܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܠܐ ܣܒܥܐ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܩܛܪ̣ܓܬ : ܘܥܬܝܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚܝܕ ܗ̇ܘܝܬ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܆ ܘܐܚܘܐ ܕܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܫ̇ܒܩܬ : ܠܘ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܘܫܪܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܠܝܠܐܝܬ ܟܐܡܬ ܥܬ̣ܕܬ ܠܩܘܒܠܢ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܩܫܐ ܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐܐܡ̇ܕ̇ ܥܡ
Elia:epLeonḤar ܕܒ̇ܗ ܒܪܘܚܐ ܦܫܩܘ ܐܢܘܢ ܆ ܕܚܕ ܒܪܐ ܡܠܦܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܗܠܝܢ . ܫ̇ܡܥ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ ܒܪܘܚܐ : ܘܠܐܒܗܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܒܟܠܩܕܘܢܐܐܬܟܢܫܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܗܠܝܢ ܆ ܣܒܪ ܗ̇ܘܝܬ ܕܠܦܘܬ ܦܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܡܪܘ
Elia:epLeonḤar ܒܣܝܡܐ̈ ܕܣܝܥܬܟܘܢ ܡܚܒܝ̈ ܫܪ̇X ܢܫܘܪܘܢ : ܐܠܐ ܢܟܬܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܕ ܡܪܓܫܝܢ ܒܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ :
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܬܓܡܪ ܆ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܡܕܥܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܪܟܒܐ ܐܝܟ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܟܕܝܢܘܬܗܘܢ :
Elia:epLeonḤar ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܙܥܘ̇Xܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܡܪܟܒܐ ܫܡܠܝܘ . ܗܠܝܢ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܒܝܕ ܪܗܛܗܘܢ X ܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ
Elia:epLeonḤar ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ . ܐܢܕܝܢ̈ ܨܝܕ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܫܡܠܝܘ . ܐܢܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܪܟܒܘܬܐ ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar XXܢܐܘܪܓܝ X ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܘ ܚܟܝܡܐ ܟܕ ܚܝܪܝܢܢ ܠܘܬ ܟܠܝܘܬ ܗܠܝܢ ܡܠܬܐ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ : ܟܕ ܥܡ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܟܬܫ ܆ ܐܦ
Elia:epLeonḤar ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ ܡܝܩܢܢܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܛ̇ܒܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆ ܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈