simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . . . ܗܠܝܢ ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܟܝܬ
Elia:epLeonḤar ܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܫܥ ܓܕܫܐ̈
Elia:epLeonḤar ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܠܡܪܟܒܐ
Elia:epLeonḤar ܘܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܠܡܪܟܒܐ
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܢ . ܗܠܝܢ ܗ ܕܣܓܝ ܩܪܝܒܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܝܗܒܝܢܢ ܠܐܠܗܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܡܟܢ̈ ܘܝܬ
Elia:epLeonḤar ܝܗܒܢܢ ܠܐܠܗܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܫܘܡܠܝܐ ܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܣܟ
Elia:epLeonḤar ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Elia:epLeonḤar ܕܚܫܒܝܢ ܒܠܚܘܕ : ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܬܚܡܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܨܥܬܐ : ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܛܟܣܐ ܡ̇ܢ
Elia:epLeonḤar ܒܡܠܬܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ
Elia:epLeonḤar ܫܡܗܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܫܬܡܗ
Elia:epLeonḤar ܐܟܚܕܐ ܘܪܫܝܥܢ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܟܠܗ̇