simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . O⬩ ³
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . X ܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܢܘ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . X ܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܒܣܪ . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ . X8ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܢܗܝܪܢ̈ ܐܦ ܗܠܝܢ . XX ܘܬܘܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ . ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܐ ²0ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ : |ܐܝܬ ܪܓܫܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܣܪܐ X ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ : ܒܝܫܘܬܐ̣ ܪܚܡܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܨܝܐ ܕܢܬܓܡܪܘܢ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܕܢܕܟܐ ܐܢܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܐ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ XXܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܬܝܪܝܢ ܘܫܒܝܚܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ XXܡܫܬܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ̣ ⁷ܐܝܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܐܢܫ ܐܦ ܗܠܝܢ ²³ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܠܘܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ²⁸ܡܥܕܪܐ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ¹0̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ¹¹ܗܟܝܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝ ܥܠ Xܝܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܫܪܘܝܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : X ܗܠܝܢ ¹ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈