simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod . [12]ܗ̇ܝ ܕܬܪܣܝ ܝܘܣܦ ܠܕܒ܏ܝܬ ܐܒܘܗܝ ܒܥܒܘܪܐ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡ ܒܬܘܬܒܘܬܐ ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܐܬܗܦܟܘ ܒܚܝܐ̈
ComGenExod . [3--4] 5ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܩ̇ܪܒܘ ܬܪܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܙ̇ܪܥ ܓܘܡܐ̈ ܘܛܠܦܚܐ̈ ܘܚܡܨܐ̈ ܘܕܐܝܟ
ComGenExod . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܣܕܘܡܝܐ̈ ܠܘ ܡܢ ܫܪܝܚܘܬܐ XX ܣܓܝܐܬܐ ܒܠܚܘܕ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ
ComGenExod . ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܥܠ ܝܘܣܦ . ܗܢܘ . ܚܪܬ̣ ܒܗ X ܗܠܝܢ . ܦܢ̣ܐ ܠܗ ܬܘܒ ܕܢܫܬܥܐ ܫܪܒܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
ComGenExod . ܕܥ ܕܝܢ ܕܩܪܒܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܠܘܬܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܠܩܘܒܠܟ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܨܢܥܬܟ ܣܪܝܩܬܐ ܬܗܘܐ . ܒܕܐܣܒܪܬ ܕܕܝܠܟ ܗܘܝܢ
ComGenExod . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ . ܩ̇ܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈
ComGenExod . ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܫܬܩܠ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܬܐܢܐ̈ ܘܓܘܙܐ̈ 10ܘܠܘܙܐ̈ ܘܪܘܡܢܐ̈ . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
ComGenExod . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܠܐܪܥܐ ܗܕܐ ܠܟ ܐܬܠ . ܘܢܐܪܬܘܢܗ̇ ܒܢܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ܬܣܒ ܓܝܪ ܐܓܪܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ
ComGenExod . ܘܠܡܗܪܓ ܒܩܛܠܗ ܕܐܚܘܟ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܒܝܘܢܝܐ ܕܛܪܝܦ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܕܣܦ̇ܩ ܠܟ ܚܛܗܐ ܩܕܡܝܐ . ܘܦܘܫ X0ܕܠܡܬܚܫܒܘ ܕܐܝܟ
ComGenExod . ܘܠܢܘ̇X ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܠܐܒܪܗܡ ܒܩܘܪܒܐ ܕܕܒܚܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܘܕܢܠܦܗ ܥܠ ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ . ܢܥܗܕܗ ܕܝܢ ܘܥܡ
ComGenExod . ܘܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܠܗܕܐ ܚܪܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܠܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܕܠܐ ܬܘܒ 0ܢܥܒܕܘܢ ܕܐܝܟ
ComGenExod . ܚܕܐ ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܛܠ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠܠܬܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܠܘܛܬܐ̈
ComGenExod . ܟܕ ܥܢܢܐ ܠܡ ܛܘܦܐ̈ XX ܕܡܛܪܐ ܘܕܢܘ̇X ܘܕܟܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܘܢܘ̇X . ܪܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܡܝܐ̈ ܠܡ ܢܚܬܝܢ X ]ܗܘܘ X[ܥܡ
ComGenExod . ܡܛܠ ܕܥܡܗ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܗܘܘ . [6 , 1--2]ܘܟܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘܠܪ . . ܐܠܐ ܥܗ̣ܕ
ComGenExod . ܡܢ ܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ 5ܡܫܟܚܝܢܢ ܠ]ܡܕܥ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ⁵⁶[ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܫܘܚܠܦܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈
ComGenExod . ܦܝܣܟܝܐ ܕܝܢ . ܗܢܘ . ܟܟܠܢܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘ̇X ܘܐܘܟܡܐ ܗܠܝܢ ܣܘܡܩܬܐ̈ . X ]ܝܬܝܪܐ [ܝܬ ³ܚܘܪܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܒܕܐܝܟ XX0
ComGenExod [ . . . ]ܝܠܦܝܢ ܗܘܘ ܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ . ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܒܫܒܝܚܘܬܗ . ܘܠܐ ܢܦܫܐ ܬܘܒ ܡܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ . ܕܡܢ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܪܥܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ . ܨܚܚܐ . ܓ . X0 [4 19]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡ ܠܡܨܪܝܐ ܟܕ ܡܚ̇ܐ ܠܓܒܪܐ ܥܒܪܝܐ . ܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܘX ܒܚܪܬܐ ܕܥ]ܒܪܝܐ [ܐܝܬܘܗܝ . [11 , ̇ 12]ܒܬܪ