simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܝܢ ܕܡܟܠܝܢ ܕܠܘ ܬܬܐ ܐܝܬܘ]ܗܝ ܐܝܠܢXܐXX ܗܢܐ ܐܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ]ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ . ⁷³[ܠܘܬ ܬܬܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ 20ܠܡܣܬܬܪܘ .
ComGenExod ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬܐ̈ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ .
ComGenExod ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̣ܠ . ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܝܠܢܐ ܐܬܝܗܒ . ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ . ܝ̣ܕܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܙܩܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ . . ܓܠܝܐ ܕܒܬܪ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܠܐܟܐ ܒܚܠܡܐ ܗܠܝܢ ܐܓܘܓܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܥܪܒܐ̈ ܕܒܢܝܢ ]ܡܢ [ܛܝܢܐ ܥܠ ܦܘܡ ܒܪܐ .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܣܝܡ ܢܡܘܣܗ ܕܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣܦܩܢ̈ . [18]ܢܒܝܐ ܗܠܝܢ . ܥܬܝܕܝܢ ܓܝܪ X ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܕܬܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ .
ComGenExod ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܐܝܠܢܐ ܚ̣ܛܐ . ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
ComGenExod ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ . ܐܢ ܡܚܬܬܗ ܕܠܡܨܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܦܪܥܗ ܟܐܡܬ ܬܘܕܝܬܐ̈ . ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ .
ComGenExod ܕܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܩܒܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܒܐ . ܐܝܟ ܢܗܪܘܢܐ̈ ܡܕܡ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܦܪܬ ܕܡܝܫܢ .
ComGenExod ܕܒܥܡܠܐ ܘܬܥܫܐ ܟܕ ¹ܡܪܒܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܘܡܙܝܥܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܢܦܫܐ . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܟܘܐ̇X ܕܒܝܫܐ ܘܠܒܘܝܐܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣܦܩܢ̈ . ܢܘܕܥ ܡܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܦܫܬܢ̈ .
ComGenExod ܕܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܝܟ ܕܢܓܪܓܗ ܠܐܒܪܗܡ ܕܢܐܠܦ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܕܪܬ ܗܫܐ . ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܟܠ ܕܘܟ ܗܘ .
ComGenExod ܕܐܦ ܩܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܪܟܐ̈ . ²ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܚܒܘܫܐܝܬ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗܠܝܢ ܣܥܪܬܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܙܐ̈ ܗܘܝܢ .
ComGenExod ܠܡ ܪܝܫܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܟܕ ܗܕܐ ܒܥ̇ܐ ܕܢܚܘܐ . ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܡܬܝܒܠܝܢ . ܡܫܪܐ ܕܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ .
ComGenExod ܒܢܝ̈ ܫܝܡ . ܘܪܘܚܐ ܕܝܪܬܘܬܗܘܢ ]ܡܕܢܚܐ ²⁰[ܟܠܗ̇ . ܗܠܝܢ ⁹ܒܪܟܡܢܐ . ܐܘܦܝܪ̈ 4 ܡܘܣܛܪܝܐ̈ . ܚܘܝܠܐ . ܗܢܕܘܝܐ̈ .
ComGenExod ܬܪܬܝܢ̈ ܡܪܚܩܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܫܘܘܕܝܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ . XX ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ̈ . ܝܕܥܝ̈ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܒܥܬ ܡܢܗܐܝܟ ܬܠܬ ܣܗܕܐ̈ . ܫܘܫܦܐܐܝܟ ܫܘܫܦ ¹⁰ܡܕܡ ܠܒܝܟ ܗܠܝܢ . [18]ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܬ̣ ܠܗ ܬܡܕ̇ ܕܥܙܩܬܟ ܘܫܘܫܦܟ ܘܚܘܛܪܟ .
ComGenExod ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝ . ܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܩ̇ܪܐ ܠܢܨܐ̈ ܘܠܟܘܕܪܐ̈ ܘܠܥܘܪܒܐ̈ .
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ X ܦܣܩ . ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ . ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܝܗ̣ܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܢܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ .
ComGenExod ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܦܬ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܓܪܒܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ . ܕܘܪܢܝܡ . ܕܠܡܛܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ .
ComGenExod ܕܠܘ ܩܝܣܐ ܛܥ̇ܢ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܡܗ ܕܝܗܒܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܐܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܙܕܪܥܝܢ ܘܐܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܝܥܝܢ .