simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ . 3ܡXܡ ܕܐܝܠܝܕ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . X38 ܘܬܘܒ
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ |⁷ܐܡܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ . XX .
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܬܘܒ ܢܗܘܝܢ ܗܠܝܢ . XXX62 ܘܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܬܘܢ ܚܐܦܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . | XXX
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܐ̇ܝܕܐ ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܡܪ̣ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܐܢܫ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܡܩܒܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܘܠܡܥܒܕ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܢܬܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܘܡܢ ܢܥܡܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܣܘ ܓܦܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܛܒܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܘܟܕ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܒܥܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܙܕ̇ܩ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܒܪܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܕܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܚܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܛܠܝܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ̈ ܝܕܥܝܢ |ܗܘܘ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܐܪ ܓܫܘ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܬܘܒ