simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ . - ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܬܟܬܒ
Chrys:ComJohn1 ܐܬܝܠܪ . . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ .
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̇ܪ . . ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܥܒ̣ܪ . . ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܪܐ XX32
Chrys:ComJohn1 ܓܘ]ܢܐ̈ [ܡܦܬܟ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܘܐ ܐܒܕܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܥܠܝܗ̇ ܐܘܕܥ . ܗܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܐܘܣܦ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܗܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܠܦܬܟܪܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܫܒܝܚܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܚܝ̇ܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫ ܘܕܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܢܫܐ ܗܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܟܘܘܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܝܪܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕܢܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ³ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ