simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܡܢܢ ܃ ܐܝܟ ܗܠܝܢ 0ܝ ܕܠܘܬܢ ܘܥܠ
Babai:BookUnion ܕܓܘܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝX ܗܠܝܢ ܀ ܘܐܫܬܡܗ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܡܚܪܪ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
Babai:BookUnion ܠܐܠܗܐ ܗܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܢܘ ܢܘܗܪܐ
Babai:BookUnion ܡܝܬ ܐܝܟ ܕܫܛܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܒܟܠ
Babai:BookUnion · ܕܒܝܫܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ
Babai:BookUnion ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ
Babai:BookUnion ܝܝ ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ
Babai:BookUnion ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܟܢܝܫܘ
Babai:BookUnion ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ
Babai:BookUnion ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ
Babai:BookUnion ܘܫܪܟܐ ܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܬ ܕܢܣ̇ܒ
Babai:BookUnion ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢ ܗܟܢܐ
Babai:BookUnion ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒ̣ܪܐ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦ ܚܕ ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܗ̣ܝ
Babai:BookUnion ܗܘ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܟܝܢܐ
Babai:BookUnion ܡܝܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܢ ܡܠܘܗܝ̈