simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܝܘܚܢܢ ܥܠ 0ܝ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܃ ܘܐܝܟܢܐ
Babai:BookUnion ܠܐܠܗܘܬܗ ܃ 1ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܝ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈
Babai:BookUnion ܟܕ ܂ XX ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܣܒܠܬ
Babai:BookUnion ܚܙܩܐ ܕܕܦܢܬܗ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ
Babai:BookUnion ܒܟܠܗܝܢ ·ܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܬܗܝܪܬܐ
Babai:BookUnion ܡܬܕܪܟܢܘܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܐ ܝ
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܐܝܬܝܗXܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܡܠܝܢ̈
Babai:BookUnion ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܃
Babai:BookUnion ܘܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܢ
Babai:BookUnion ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ
Babai:BookUnion ܚܕ ܗܘ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܘܣܓܕܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܚܝܕܐܝܬ ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܩܢ̣ܐ
Babai:BookUnion ܗܘܝܘ ܘܠܥܠܡ ܂ ܗܠܝܢ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ
Babai:BookUnion XX ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܪܥܝܢܐ̈
Babai:BookUnion ܘܠܘ ܚܕ ܂ ܗܠܝܢ ܥܠ ܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ
Babai:BookUnion ܕܐܢܫܐ ܝܫܘܥ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܥ ܠܒܪܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ·ܠܗܘܢ
Babai:BookUnion ܕܚ̇ܫܚ ܠܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܡܢ