simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܐܠܗܘܬܗ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܬܪ·ܗܘܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܗ̈ ܕܡܪܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ 0ܝ
Babai:BookUnion ܕܐܠܗܘܬܗ ܝ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈ ܠܐܠܗܘܬܗ ܃ 1ܘܠܐ
Babai:BookUnion ܟܠܗܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܣܒܠܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܠܡ ܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܂ XX
Babai:BookUnion ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܒܟܢܫܘ ܫܡܗܐ̈ ܘܩܪܝܬ̈ ܐ ܘܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܣ̇ܪ ܚܨܘܗܝ̈ ܃ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܚܙܩܐ ܕܕܦܢܬܗ̈ ܀
Babai:BookUnion ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܬܗܝܪܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܢܣ̣ܒ ܠܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܃ ܘܐܬܓܠܝ ܒܗ ܒܟܠܗܝܢ ·ܝ̈ ܂
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܠܐ ܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ ܘܐܦܠܐ ܕܢܬܢܣܒܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬ ܐ ܂
Babai:BookUnion ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܂ ܘܐܦ ܡܬܓܫܚܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܂ ܙ X · ܣܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗXܢ ܂
Babai:BookUnion ܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܡܠܝܢ̈ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܘܢܣܘܒܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܢܣܝܒܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܂
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ̈ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܃ ܠܗ̇ ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ ܡܚܙ ܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܂
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܡܢܗܪ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗ ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܝ ܘܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܂
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܢܘܢ ܃ ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝX ܕܐܒܐ ܠܘ ܒܪܐ ܂ ܘܒܪܐ ܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܂
Babai:BookUnion ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܂ · ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
Babai:BookUnion ܡܚܝܕܐܝܬ ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܩܢ̣ܐ ܐܢܝܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܃ ܢܣܝܒܘܬ ܚܝܠܐ ܐܡ̇ܪܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܂
Babai:BookUnion ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܕܬܪ·ܗܘܢ ܟܢܐ̈ ܢܛܪܝ̈ ܕܝܠܝܬܗܘܢ̈ · ܗܠܝܢ ܂ ܘܝܫܘܥ ܠܡ X ܡ ܂ ܫܝܚܐ ܐܬܡܠܝ ܘ·ܘܡܢܐ ܗܘܝܘ ܘܠܥܠܡ ܂
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܗܦܝܟܐ̈ ܃ ܛܒ ܪܫܝܥܝܢ ܂ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ XX ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܥܠ ܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܢܣܒܬ̣ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܝX ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ̣ ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܂ ܘܬܪܝܢ ܩܢܘܡܐ̣̈ ܘܠܘ ܚܕ ܂
Babai:BookUnion ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܒܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܘܒܚܗ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܂ ܐܬܩܪܝ ܝ ܒܪܢܫܐ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܝܫܘܥ ܂
Babai:BookUnion ܕܐܦܠܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ·ܠܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܂ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܂ ܐܝܟܢܝܘܬܗ ܐ·ܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬ ܕܥ ܠܒܪܝܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܡܢ ܟܝܢܐ ܠܕܘܡܝܐ ܒܨܝܪܐ ܠܦܝܣܐ ܗܠܝܢ ܐ ܘܡܚܘ ܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܠܘܐܐ ܕܚ̇ܫܚ ܠܗ̇ ܂