simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion 0ܝ ܕܠܘܬܢ ܘܥܠ ܒܪ̈ ܬܐ ܣܝܡܝܢ ܃ ܕܛܒ̇ܥܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܩܪܝܬܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܡܢܢ ܃ ܐܝܟ
Babai:BookUnion ܀ ܘܐܫܬܡܗ ܬܘܒ ܐܕܡ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܒܪܢܫܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܙܒܢ ܗ̇ܘ ܃ ܘܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܓܘܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝX
Babai:BookUnion ܀ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܀ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܡܩܝܡܐ ܃ ܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܕܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܡܬܘܡܐܝܬ ܠܝܕ ܕܠܐ ܐܡܐ ܂ ܡܚܪܪ ܗܘ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܐܝܢܘ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܢܗܝܪ ܃ ܠܡܚܘܝܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܛܥܡ ܡܘܬܐ ܂ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܡܚܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܗܫܐ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܐ ܒܟܠ ܦܪܘܣ ܟܝܢܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܂ ܘܐܢ ܒܐܝܢܐ ܗܠܝܢ ܓܘܕܦܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܒܨܒܝܢܗ ܡܝܬ ܐܝܟ ܕܫܛܝܢ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܐ ܘܐܦ 1ܗܢܐ ܠܝܛ ܚܝܐ̈ ܂ ܝ ܐܬܛܪܕ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܘܩ̣ܡ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܪܘܫܥܐ̈ · ܙ X · ܕܒܝܫܝܢ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܦܚܡܢ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܕܘܥܬܢܘܬܐ ܙXܐܢ ܚܐܪܘܬܐ ܂ ܘܐܢ ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܪܡ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܬܕܪܟ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ
Babai:BookUnion ܂ ܒܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܕܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܦܛܪܘܣ ܐܘ ܒܦܘܠܘܣ ܂ ܘܐܦ ܡܚܘܐ ܠܗ ܒܩܘܪܒܐ ܝܝ ܦܠܢ ܘܦܠܢ
Babai:BookUnion ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܡܪܝܐ ܘܫܠܝܛܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܚܟܝܡܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܪܡ ܗܘ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚXܪܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܂ · ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܟܢܝܫܘ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗܠܝܢ ܝ ܟܝܢܐ̈ ܕܒ̣ܪܐ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܬܕܟ̇ܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܓܪܒܗ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܫܪܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܠܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܝ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܘܚܙܬܐ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܨܥܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܬ ܕܢܣ̇ܒ ܡܕܡ ܘܡܬܩܢ ܠܗ ܠܚܫܚܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܃ ܘܫ ܩܗ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܢܣ̇ܒ ܡܕܡ ܘܫܕܐ ܠܗ ܃ ܐܝܟ ܟܐܦܐ · ܘܓܐܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐ ܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܗܝ ܃ ܐܬܩܦܣ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܘܬܗ̈ ܃ ܘܡܢܘܬܐ̈ ܕܗܕܡܘܗܝ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܂ ܘܗ̣ܘ ܒ̣ܪܐ ܘܐܝ̇ܬܝ ܠܗܘܝܐ ܟܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܗܠܝܢ ܘܚܝܘܬܗܘܢ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܣ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒܘ
Babai:BookUnion ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܗ̣ܝ ܕ ܗܝ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܡܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܂ ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܓܒܠ ܂ ܝX ܐܠܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܕ ܘܬܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܘ ܟܝܢܐ X0 ܡܩܝܡܐ ܃ ܬܚܘܝܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܃ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܂ ܐܦܢ ܗܪܟܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܣ̇ܥܪ
Babai:BookUnion ܂ ܘܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܕܓܠܢ̈ ܂ ܕܗܢܝܢ ܡܒܕܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܚܡܐ ܘܢܘܢܐ̈ 1ܘܐܣܬܝܪܐ ܂ ܐܩܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ