simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs | ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . . .
Ath:ExposPs . . . ܗܠܝܢ . . .
Ath:ExposPs ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . . ܡܝܐ
Ath:ExposPs ܠܡܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Ath:ExposPs ܥ̇ܒܕ ܗܘܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܒܟܠ ܙܒܢ
Ath:ExposPs X ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܟܕ ܥ̇ܪܩ
Ath:ExposPs ܓܝܪ ܢܣ̇ܒ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܠܗܘ ܝܗ̇ܒ
Ath:ExposPs ܫ̇ܡܥܬ . ܘܐ ܗܠܝܢ . ܕܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ
Ath:ExposPs ܐܘܪ ܘܡܘܕܥܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:ExposPs ܪܒܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐ
Ath:ExposPs ܡܢܗ ܝ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܟܐܒܐ̈
Ath:ExposPs ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܣܒܪܐ
Ath:ExposPs ܡܢܘ ܚܟܝܡܐ ܘܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ . ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈
Ath:ExposPs ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܠܡ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:ExposPs ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܐܬܢܩܦ
Ath:ExposPs ܕܘܝܕ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Ath:ExposPs 22ܠܗ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ |ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Ath:ExposPs . . ܡܢ ܗܠܝܢ . ܠܡ .
Ath:ExposPs ܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܪܫܘܬ ܟܘܡܪܘܬܐ